§ 7-2. Krav til ECM

§ 7-2. Krav til ECM

Uten at det berører jernbanevirksomhetens ansvar for sikker drift som fastsatt i kapittel 2, skal ECM sikre at kjøretøyene den er ansvarlig for vedlikehold av, har en sikker driftstilstand. For dette formålet skal ECM innføre et vedlikeholdssystem for disse kjøretøyene, og skal ved hjelp av dette systemet:
 1. a.
  sikre at kjøretøyene vedlikeholdes i samsvar med vedlikeholdsplanen for hvert kjøretøy og gjeldende krav, herunder vedlikeholdsregler og relevante TSI-bestemmelser,
 2. b.
  implementere de nødvendige metodene for risikoevaluering og -vurdering fastsatt i CSM-ene som nevnt i § 3-2 første ledd bokstav a, eventuelt i samarbeid med andre aktører,
 3. c.
  sikre at underleverandører implementerer tiltak for risikohåndtering gjennom anvendelse av CSM-en for overvåking nevnt i § 3-2 første ledd bokstav c, og at dette er fastlagt i kontraktsregulerte ordninger som skal framlegges på anmodning fra Byrået eller Statens jernbanetilsyn, og
 4. d.
  sikre vedlikeholdsarbeidets sporbarhet.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 14.