Til startsiden

Kapittel 7. Enhet med ansvar for vedlikehold av kjøretøy

§ 7-1. Krav om ECM

§ 7-1. Krav om ECM

Før et kjøretøy blir benyttet på jernbanenettet, skal det være utpekt en enhet med ansvar for vedlikehold (ECM) av kjøretøyet. ECM skal være registrert i kjøretøyregisteret i samsvar med artikkel 47 i direktiv (EU) 2016/797.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 14.

Alle kjøretøy må være tilknyttet ECM (Entity in Charge of Maintenance).

§ 7-2. Krav til ECM

§ 7-2. Krav til ECM

Uten at det berører jernbanevirksomhetens ansvar for sikker drift som fastsatt i kapittel 2, skal ECM sikre at kjøretøyene den er ansvarlig for vedlikehold av, har en sikker driftstilstand. For dette formålet skal ECM innføre et vedlikeholdssystem for disse kjøretøyene, og skal ved hjelp av dette systemet:
 1. a.
  sikre at kjøretøyene vedlikeholdes i samsvar med vedlikeholdsplanen for hvert kjøretøy og gjeldende krav, herunder vedlikeholdsregler og relevante TSI-bestemmelser,
 2. b.
  implementere de nødvendige metodene for risikoevaluering og -vurdering fastsatt i CSM-ene som nevnt i § 3-2 første ledd bokstav a, eventuelt i samarbeid med andre aktører,
 3. c.
  sikre at underleverandører implementerer tiltak for risikohåndtering gjennom anvendelse av CSM-en for overvåking nevnt i § 3-2 første ledd bokstav c, og at dette er fastlagt i kontraktsregulerte ordninger som skal framlegges på anmodning fra Byrået eller Statens jernbanetilsyn, og
 4. d.
  sikre vedlikeholdsarbeidets sporbarhet.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 14.

§ 7-3. Krav til vedlikeholdssystem

§ 7-3. Krav til vedlikeholdssystem

(1) Vedlikeholdssystemet skal bestå av følgende:
 1. a.
  en ledelsesfunksjon som overvåker og koordinerer vedlikeholdsfunksjonene nevnt i bokstav b-d og sikrer at kjøretøyet er i sikker driftstilstand i jernbanesystemet,
 2. b.
  funksjon for utvikling av vedlikehold, som er ansvarlig for å styre vedlikeholdsdokumentasjonen, herunder konfigurasjonsstyringen, på grunnlag av opplysninger om data fra design og drift, samt ytelse og erfaring fra drift,
 3. c.
  funksjon for styring av flåtevedlikehold, som styrer når kjøretøyet skal tas ut av bruk for vedlikehold, og når den skal gjeninnsettes i bruk etter vedlikehold,
 4. d.
  funksjon for leveranse av nødvendig teknisk vedlikehold av et kjøretøy eller deler av det, inkludert dokumentasjon for frigivelse til bruk.
(2) ECM skal selv utføre ledelsesfunksjonen, men kan sette ut vedlikeholdsfunksjonene nevnt i bokstav b-d, eller deler av dem, til andre avtaleparter, for eksempel vedlikeholdsverksteder.
(3) ECM skal sikre at alle funksjonene angitt i bokstav a-d, er i samsvar med kravene og vurderingskriteriene angitt i vedlegg III.
(4) Dersom funksjoner og virksomheten som skal sertifiseres er satt ut til vedlikeholdsverkstedene, gjelder vedlegg III som angitt i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til § 9-5 femte ledd bokstav a, så langt det passer.

§ 7-4. Sertifisering av ECM

§ 7-4. Sertifisering av ECM

(1) ECM skal sertifiseres. Hver ECM sertifiseres og tildeles et ECM-sertifikat av et akkreditert organ i samsvar med følgende krav:
 1. a.
  akkrediterings- og godkjenningsdelen av sertifiseringsprosessen skal bygge på kriterier om uavhengighet, kompetanse og upartiskhet,
 2. b.
  sertifiseringssystemet skal dokumentere at en ECM har innført vedlikeholdssystem med sikte på å sikre at ethvert kjøretøy som den er ansvarlig for vedlikeholdet av, har en sikker driftstilstand,
 3. c.
  ECM-sertifiseringen skal bygge på en vurdering av ECM sin evne til å oppfylle de relevante kravene og vurderingskriteriene angitt i vedlegg III, og til å anvende dem på en konsistent måte. Den skal omfatte et tilsynssystem for å sikre fortsatt oppfyllelse av disse kravene og vurderingskriteriene etter at ECM-sertifikatet er tildelt,
 4. d.
  sertifiseringen av vedlikeholdsverksteder skal bygge på overensstemmelse med de relevante kravene i vedlegg III som anvendes på tilsvarende funksjoner og aktiviteter som skal sertifiseres.
(2) Dersom ECM er en jernbanevirksomhet, kan oppfyllelsen av de kravene som er angitt i første ledd kontrolleres av Statens jernbanetilsyn etter framgangsmåtene som er nevnt i kapittel 5 eller 6, og kan bekreftes på de sertifikatene som utstedes etter disse framgangsmåtene.
(3) Sertifikatene som utstedes i samsvar med § 7-4 første ledd skal gjelde i hele EØS.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 14.

Akkrediterte organer er listet opp i ERADIS (European railway agency database of interoperability and safety).

§ 7-5. Unntak fra systemet for sertifisering av ECM

§ 7-5. Unntak fra systemet for sertifisering av ECM

(1) Statens jernbanetilsyn kan i følgende tilfeller anvende andre tiltak for å oppfylle forpliktelsen om å identifisere ECM enn det som følger av § 7-1 til § 7-5:
 1. a.
  kjøretøy som er registrert i en tredjestat og vedlikeholdes i samsvar med lovgivningen i vedkommende stat,
 2. b.
  kjøretøy som brukes på jernbanenett eller -linjer hvis sporvidde er forskjellig fra sporvidden til hovedjernbanenettet i EØS, og der oppfyllelsen av kravene fastsatt i § 7-2 sikres ved internasjonale avtaler med tredjestater,
 3. c.
  godsvogner og passasjervogner som er i felles bruk med tredjestater hvis sporvidde er forskjellig fra sporvidden til hovedjernbanenettet i EØS,
 4. d.
  kjøretøy som brukes til spesialtransport og transport av militært utstyr som krever en ad hoc-tillatelse fra Statens jernbanetilsyn som må foreligge før de tas i bruk. I dette tilfellet skal det gis unntak for tidsrom på høyst fem år.
(2) De alternative tiltakene nevnt i første ledd, skal gjennomføres gjennom unntak som gis av Statens jernbanetilsyn ved:
 1. a.
 2. b.
  utstedelse av felles sikkerhetssertifikater og sikkerhetstillatelser til jernbanevirksomheter i samsvar med kapittel 5 og 7 i denne forskrift, når det gjelder identifisering eller sertifisering av ECM.
(3) Unntak skal identifiseres og begrunnes i den årlige rapporten nevnt i kapittel 11.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 15.