§ 6-3. Søknadsbehandling og utstedelse av sikkerhetstillatelse

§ 6-3. Søknadsbehandling og utstedelse av sikkerhetstillatelse

(1) Statens jernbanetilsyn skal behandle søknader om sikkerhetstillatelse uten opphold og senest fire måneder etter at søkeren har framlagt alle nødvendige opplysninger og eventuelle tilleggsopplysninger.
(2) Statens jernbanetilsyn skal uten opphold og senest innen to uker underrette Byrået om sikkerhetstillatelser som er utstedt, fornyet, endret eller tilbakekalt. Infrastrukturforvalters navn og adresse, sikkerhetstillatelsens utstedelsesdato, omfang og gyldighetstid skal oppgis. Ved et eventuelt tilbakekall skal begrunnelsen for vedtaket angis.
(3) Når det gjelder grensekryssende infrastruktur, skal relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheter samarbeide med sikte på å utstede sikkerhetstillatelse.