§ 6-2. Sikkerhetstillatelsens gyldighet og eventuell endring

§ 6-2. Sikkerhetstillatelsens gyldighet og eventuell endring

(1) Sikkerhetstillatelsen er gyldig i fem år og kan fornyes etter søknad fra infrastrukturforvalter. Den skal revideres helt eller delvis ved alle vesentlige endringer av delsystemene for infrastruktur, signal eller energi, eller av prinsippene for drift og vedlikehold av disse delsystemene. Infrastrukturforvalter skal omgående underrette Statens jernbanetilsyn om alle slike endringer.
(2) Statens jernbanetilsyn kan kreve revisjon av sikkerhetstillatelsen ved vesentlige endringer av relevant lovgivning.