Til startsiden

Kapittel 6. Sikkerhetstillatelse til infrastrukturforvalter

§ 6-1. Krav til sikkerhetstillatelse for infrastrukturforvaltere

§ 6-1. Krav til sikkerhetstillatelse for infrastrukturforvaltere

(1) Forvalting og drift av jernbaneinfrastruktur krever at infrastrukturforvalter har sikkerhetstillatelse fra Statens jernbanetilsyn.
(2) Sikkerhetstillatelsen skal bekrefte aksept av infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem som fastsatt i kapittel 4, og skal omfatte framgangsmåtene og bestemmelsene for å oppfylle kravene til sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen. Dette inkluderer, så langt det passer, vedlikehold og drift av trafikkstyrings- og signalsystemet.
(3) Statens jernbanetilsyn skal gi veiledning om kravene til sikkerhetstillatelse og hvilke dokumenter som kreves. Der hvor det er hensiktsmessig kan dette gjøres i form av et veiledningsdokument.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 12.

Byrået har ingen rolle i tillatelsesprosessen for infrastrukturforvalter. 

§ 6-2. Sikkerhetstillatelsens gyldighet og eventuell endring

§ 6-2. Sikkerhetstillatelsens gyldighet og eventuell endring

(1) Sikkerhetstillatelsen er gyldig i fem år og kan fornyes etter søknad fra infrastrukturforvalter. Den skal revideres helt eller delvis ved alle vesentlige endringer av delsystemene for infrastruktur, signal eller energi, eller av prinsippene for drift og vedlikehold av disse delsystemene. Infrastrukturforvalter skal omgående underrette Statens jernbanetilsyn om alle slike endringer.
(2) Statens jernbanetilsyn kan kreve revisjon av sikkerhetstillatelsen ved vesentlige endringer av relevant lovgivning.

§ 6-3. Søknadsbehandling og utstedelse av sikkerhetstillatelse

§ 6-3. Søknadsbehandling og utstedelse av sikkerhetstillatelse

(1) Statens jernbanetilsyn skal behandle søknader om sikkerhetstillatelse uten opphold og senest fire måneder etter at søkeren har framlagt alle nødvendige opplysninger og eventuelle tilleggsopplysninger.
(2) Statens jernbanetilsyn skal uten opphold og senest innen to uker underrette Byrået om sikkerhetstillatelser som er utstedt, fornyet, endret eller tilbakekalt. Infrastrukturforvalters navn og adresse, sikkerhetstillatelsens utstedelsesdato, omfang og gyldighetstid skal oppgis. Ved et eventuelt tilbakekall skal begrunnelsen for vedtaket angis.
(3) Når det gjelder grensekryssende infrastruktur, skal relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheter samarbeide med sikte på å utstede sikkerhetstillatelse.