§ 5-8. Underretning om utstedelse av felles sikkerhetssertifikat

§ 5-8. Underretning om utstedelse av felles sikkerhetssertifikat

Byrået skal uten opphold og senest innen to uker, underrette Statens jernbanetilsyn om utstedelsen av et felles sikkerhetssertifikat. Byrået skal underrette Statens jernbanetilsyn omgående ved fornyelse, endring eller tilbakekalling av et felles sikkerhetssertifikat. I underretningen skal jernbaneforetakets navn og adresse, det felles sikkerhetssertifikatets utstedelsesdato, art og omfang, gyldighet, og ved tilbakekalling, begrunnelsen, angis. Når det gjelder felles sikkerhetssertifikater som er utstedt av Statens jernbanetilsyn skal de samme opplysningene gis til Byrået innen de samme fristene.