§ 5-7. Fornyelse eller endring av felles sikkerhetssertifikat

§ 5-7. Fornyelse eller endring av felles sikkerhetssertifikat

(1) Et felles sikkerhetssertifikat som utstedes enten av Byrået eller Statens jernbanetilsyn i henhold til dette kapittelet, skal fornyes etter søknad fra jernbaneforetaket minst hvert femte år. Det skal oppdateres helt eller delvis ved enhver vesentlig endring av virksomhetens art eller omfang.
(2) Dersom en søker allerede har mottatt et felles sikkerhetssertifikat i samsvar med § 5-2 og § 5-3 og ønsker å utvide omfanget av jernbanedriften, eller dersom en søker allerede har mottatt et felles sikkerhetssertifikat i samsvar med § 5-4 og ønsker å utvide omfanget av jernbanedriften til en annen medlemsstat, skal søknaden suppleres med de relevante dokumentene nevnt i § 5-1 fjerde ledd vedrørende utvidelsen. Jernbaneforetaket skal oversende søknaden til Byrået, som etter framgangsmåtene fastsatt i § 5-2 og § 5-3, skal utstede et oppdatert felles sikkerhetssertifikat som omfatter det utvidede virkeområdet. I et slikt tilfelle skal bare de nasjonale sikkerhetsmyndighetene som berøres av utvidelsen av driften, rådspørres i den hensikt å vurdere dokumentasjonen som fastsatt i § 5-1 fjerde ledd bokstav b.
(3) Dersom jernbaneforetaket har et felles sikkerhetssertifikat i samsvar med § 5-4 og ønsker å utvide omfanget av jernbanevirksomheten i den medlemsstaten, skal foretaket supplere søknaden med de relevante dokumentene nevnt i § 5-1 fjerde ledd vedrørende utvidelsen. Foretaket skal gjennom One-stop shop oversende dokumentasjonen til den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, som etter framgangsmåtene fastsatt i § 5-4 skal utstede et oppdatert felles sikkerhetssertifikat som omfatter det utvidede omfanget av jernbanevirksomheten.
(4) Byrået og Statens jernbanetilsyn kan kreve at felles sikkerhetssertifikater som de har utstedt skal revideres ved vesentlige endringer i relevant lovgivning.