§ 5-4. Søknad om felles sikkerhetssertifikat ved drift begrenset til Norge

§ 5-4. Søknad om felles sikkerhetssertifikat ved drift begrenset til Norge

(1) Dersom driften er begrenset til Norge, kan Statens jernbanetilsyn på eget ansvar og dersom søkeren ber om det, utstede et felles sikkerhetssertifikat. Kravene til dokumentasjon etter § 5-1 fjerde ledd og praktiske ordninger etter § 5-2 gjelder. Statens jernbanetilsyn kan foreta besøk og inspeksjoner på jernbanevirksomhetens driftssteder, samt foreta revisjoner. Innen én måned etter å ha mottatt søknaden, skal Statens jernbanetilsyn underrette søkeren om at søknaden er fullstendig eller be om relevante, utfyllende opplysninger.
(2) Jernbaneforetak som har felles sikkerhetssertifikat for drift i Sverige kan framføre tog til første stasjon over grensen til Norge uten å ha felles sikkerhetssertifikat for drift i Norge.
(3) Statens jernbanetilsyn har fullt ansvar for alle felles sikkerhetssertifikater det utsteder.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 10.

Søkere som vil benytte Statens jernbanetilsyn som sertifiseringsorgan for kun å trafikkere i Norge må spesifisere dette i søknaden.