§ 5-2. Utstedelse av felles sikkerhetssertifikat

§ 5-2. Utstedelse av felles sikkerhetssertifikat

(1) Byrået, eller Statens jernbanetilsyn i tilfellene fastsatt i § 5-4, utsteder felles sikkerhetssertifikat eller underretter søkeren om sin negative beslutning innen en rimelig frist som er fastsatt på forhånd. Det skal uansett ikke gå mer enn fire måneder etter at søkeren har fremlagt alle nødvendige opplysninger og eventuell annen etterspurt informasjon har blitt sendt inn. Byrået, eller i tilfellene fastsatt i § 5-4 Statens jernbanetilsyn, skal anvende de praktiske ordningene i sertifiseringsprosessen som fastsatt i forordning (EU) 2018/763.
(2) Byrået utsteder et felles sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak som har drift i én eller flere EØS-stater. For å kunne utstede et slikt sertifikat, skal Byrået:
  1. a.
    vurdere elementene angitt i § 5-1 fjerde ledd bokstav a, og
  2. b.
    umiddelbart oversende jernbaneforetakets søknad i sin helhet til de nasjonale sikkerhetsmyndighetene som berøres av den tiltenkte driften for en vurdering av de nasjonale kravene som er angitt i § 5-1 fjerde ledd bokstav b.
(3) Som en del av saksbehandlingen kan Byrået eller Statens jernbanetilsyn foreta besøk og inspeksjoner på jernbaneforetakets driftssteder, samt foreta revisjoner. De kan også be om relevante utfyllende opplysninger. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samordne slike besøk, revisjoner og inspeksjoner.
(4) Innen én måned etter å ha mottatt en søknad om et felles sikkerhetssertifikat, skal Byrået underrette jernbaneforetaket om at søknaden er fullstendig eller be om at relevante, utfyllende opplysninger oversendes innen en rimelig frist. Med hensyn til om søknaden er fullstendig, relevant og sammenhengende kan Byrået også vurdere elementene angitt i § 5-1 fjerde ledd, bokstav b.
(5) Byrået skal fullt ut ta hensyn til vurderingene i henhold til annet ledd før det treffer sin beslutning om å utstede det felles sikkerhetssertifikatet.
(6) Byrået har fullt ansvar for alle felles sikkerhetssertifikater det utsteder.