Til startsiden

Kapittel 5. Felles sikkerhetssertifikat

§ 5-1. Søknad om felles sikkerhetssertifikat

§ 5-1. Søknad om felles sikkerhetssertifikat

(1) Jernbaneforetak må ha felles sikkerhetssertifikat for å få tilgang til jernbaneinfrastrukturen.
(2) For å få utstedt et felles sikkerhetssertifikatet må jernbaneforetaket dokumentere at det har etablert et sikkerhetsstyringssystem og kan drive sikkert.
(3) I søknaden om et felles sikkerhetssertifikat skal jernbaneforetaket angi arten og omfanget av jernbanedriften.
(4) Søknaden skal inneholde underlagsdokumenter som viser at
 1. a.
  jernbaneforetaket har innført et sikkerhetsstyringssystem i samsvar med kapittel 4, og at det oppfyller kravene fastsatt i TSI-er, CSM-er og CST-er og i annet relevant regelverk når det gjelder risikohåndtering og sikker ytelse av transporttjenester på jernbanenettet, og at
 2. b.
  jernbaneforetaket oppfyller kravene fastsatt i relevante nasjonale regler.
(5) All kommunikasjon og saksbehandling knyttet til søknaden skal oversendes gjennom One-stop shop.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 10.

I forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/763 framgår krav til innhold i søknad om felles sikkerhetssertifikat av vedlegget. 

§ 5-2. Utstedelse av felles sikkerhetssertifikat

§ 5-2. Utstedelse av felles sikkerhetssertifikat

(1) Byrået, eller Statens jernbanetilsyn i tilfellene fastsatt i § 5-4, utsteder felles sikkerhetssertifikat eller underretter søkeren om sin negative beslutning innen en rimelig frist som er fastsatt på forhånd. Det skal uansett ikke gå mer enn fire måneder etter at søkeren har fremlagt alle nødvendige opplysninger og eventuell annen etterspurt informasjon har blitt sendt inn. Byrået, eller i tilfellene fastsatt i § 5-4 Statens jernbanetilsyn, skal anvende de praktiske ordningene i sertifiseringsprosessen som fastsatt i forordning (EU) 2018/763.
(2) Byrået utsteder et felles sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak som har drift i én eller flere EØS-stater. For å kunne utstede et slikt sertifikat, skal Byrået:
 1. a.
  vurdere elementene angitt i § 5-1 fjerde ledd bokstav a, og
 2. b.
  umiddelbart oversende jernbaneforetakets søknad i sin helhet til de nasjonale sikkerhetsmyndighetene som berøres av den tiltenkte driften for en vurdering av de nasjonale kravene som er angitt i § 5-1 fjerde ledd bokstav b.
(3) Som en del av saksbehandlingen kan Byrået eller Statens jernbanetilsyn foreta besøk og inspeksjoner på jernbaneforetakets driftssteder, samt foreta revisjoner. De kan også be om relevante utfyllende opplysninger. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samordne slike besøk, revisjoner og inspeksjoner.
(4) Innen én måned etter å ha mottatt en søknad om et felles sikkerhetssertifikat, skal Byrået underrette jernbaneforetaket om at søknaden er fullstendig eller be om at relevante, utfyllende opplysninger oversendes innen en rimelig frist. Med hensyn til om søknaden er fullstendig, relevant og sammenhengende kan Byrået også vurdere elementene angitt i § 5-1 fjerde ledd, bokstav b.
(5) Byrået skal fullt ut ta hensyn til vurderingene i henhold til annet ledd før det treffer sin beslutning om å utstede det felles sikkerhetssertifikatet.
(6) Byrået har fullt ansvar for alle felles sikkerhetssertifikater det utsteder.

§ 5-3. Saksbehandlingsregler ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn

§ 5-3. Saksbehandlingsregler ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn

(1) Dersom Byrået er uenig i en negativ vurdering som Statens jernbanetilsyn har foretatt i samsvar med § 5-2 annet ledd bokstav b, skal det informere Statens jernbanetilsyn og begrunne uenigheten. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samarbeide med sikte på å oppnå enighet. Dersom det er nødvendig, kan Byrået og Statens jernbanetilsyn involvere søkeren.
(2) Fristen for å komme til enighet er en måned etter at Byrået har informert Statens jernbanetilsyn om uenigheten. Dersom det ikke oppnås enighet innen fristen skal Byrået treffe sin endelige beslutning, med mindre Statens jernbanetilsyn har oversendt saken til voldgift hos klageinstansen i henhold til artikkel 55 i ERA-forordningen. Klageinstansen skal innen én måned etter at Statens jernbanetilsyn har bedt om en vurdering, beslutte om den skal bekrefte Byråets utkast til beslutning.
(3) Dersom klageinstansen er enig med Byrået, skal Byrået treffe en beslutning umiddelbart.
(4) Dersom klageinstansen er enig i Statens jernbanetilsyns negative vurdering, skal Byrået utstede et felles sikkerhetssertifikat med et virkeområde som utelukker de delene av jernbanenettet som fikk en negativ vurdering.
(5) Dersom Byrået er uenig i en positiv vurdering som er foretatt av Statens jernbanetilsyn i samsvar med § 5-2 annet ledd bokstav b, skal det underrette Statens jernbanetilsyn og begrunne hvorfor det er uenig. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samarbeide med sikte på å oppnå enighet. Dersom det er nødvendig, kan Byrået og Statens jernbanetilsyn involvere søkeren. Dersom man ikke har kommet til enighet innen én måned etter at Byrået har informert Statens jernbanetilsyn om at det er uenig, skal Byrået treffe sin endelige beslutning.

§ 5-4. Søknad om felles sikkerhetssertifikat ved drift begrenset til Norge

§ 5-4. Søknad om felles sikkerhetssertifikat ved drift begrenset til Norge

(1) Dersom driften er begrenset til Norge, kan Statens jernbanetilsyn på eget ansvar og dersom søkeren ber om det, utstede et felles sikkerhetssertifikat. Kravene til dokumentasjon etter § 5-1 fjerde ledd og praktiske ordninger etter § 5-2 gjelder. Statens jernbanetilsyn kan foreta besøk og inspeksjoner på jernbanevirksomhetens driftssteder, samt foreta revisjoner. Innen én måned etter å ha mottatt søknaden, skal Statens jernbanetilsyn underrette søkeren om at søknaden er fullstendig eller be om relevante, utfyllende opplysninger.
(2) Jernbaneforetak som har felles sikkerhetssertifikat for drift i Sverige kan framføre tog til første stasjon over grensen til Norge uten å ha felles sikkerhetssertifikat for drift i Norge.
(3) Statens jernbanetilsyn har fullt ansvar for alle felles sikkerhetssertifikater det utsteder.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 10.

Søkere som vil benytte Statens jernbanetilsyn som sertifiseringsorgan for kun å trafikkere i Norge må spesifisere dette i søknaden.

§ 5-5. Hva felles sikkerhetssertifikat omfatter

§ 5-5. Hva felles sikkerhetssertifikat omfatter

Felles sikkerhetssertifikater skal angi arten og omfanget av den jernbanedriften. Et felles sikkerhetssertifikat kan også omfatte sidespor dersom disse er inkludert i foretakets sikkerhetsstyringssystem.

§ 5-6. Krav om fornyet vurdering og klage

§ 5-6. Krav om fornyet vurdering og klage

(1) Enhver avgjørelse som nekter utstedelse av et felles sikkerhetssertifikat eller utelukker en del av jernbanenettet i samsvar med en negativ vurdering som nevnt i § 5-3, skal være begrunnet. Søkeren kan innen én måned regnet fra mottak av avgjørelsen be om at Byrået eller Statens jernbanetilsyn, etter hva som er relevant, gjennomgår avgjørelsen på nytt. Byrået eller Statens jernbanetilsyn skal ha en frist på to måneder fra og med mottak av anmodningen om ny gjennomgåelse til å bekrefte eller omgjøre sin avgjørelse.
(2) Dersom Byråets negative avgjørelse blir bekreftet, kan søkeren sende en klage til klageinstansen utpekt i henhold til artikkel 55 i ERA-forordningen.
(3) Dersom Statens jernbanetilsyns negative avgjørelse blir bekreftet, kan søkeren sende en klage til klageinstansen i medhold av forvaltningslovens regler.

§ 5-7. Fornyelse eller endring av felles sikkerhetssertifikat

§ 5-7. Fornyelse eller endring av felles sikkerhetssertifikat

(1) Et felles sikkerhetssertifikat som utstedes enten av Byrået eller Statens jernbanetilsyn i henhold til dette kapittelet, skal fornyes etter søknad fra jernbaneforetaket minst hvert femte år. Det skal oppdateres helt eller delvis ved enhver vesentlig endring av virksomhetens art eller omfang.
(2) Dersom en søker allerede har mottatt et felles sikkerhetssertifikat i samsvar med § 5-2 og § 5-3 og ønsker å utvide omfanget av jernbanedriften, eller dersom en søker allerede har mottatt et felles sikkerhetssertifikat i samsvar med § 5-4 og ønsker å utvide omfanget av jernbanedriften til en annen medlemsstat, skal søknaden suppleres med de relevante dokumentene nevnt i § 5-1 fjerde ledd vedrørende utvidelsen. Jernbaneforetaket skal oversende søknaden til Byrået, som etter framgangsmåtene fastsatt i § 5-2 og § 5-3, skal utstede et oppdatert felles sikkerhetssertifikat som omfatter det utvidede virkeområdet. I et slikt tilfelle skal bare de nasjonale sikkerhetsmyndighetene som berøres av utvidelsen av driften, rådspørres i den hensikt å vurdere dokumentasjonen som fastsatt i § 5-1 fjerde ledd bokstav b.
(3) Dersom jernbaneforetaket har et felles sikkerhetssertifikat i samsvar med § 5-4 og ønsker å utvide omfanget av jernbanevirksomheten i den medlemsstaten, skal foretaket supplere søknaden med de relevante dokumentene nevnt i § 5-1 fjerde ledd vedrørende utvidelsen. Foretaket skal gjennom One-stop shop oversende dokumentasjonen til den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, som etter framgangsmåtene fastsatt i § 5-4 skal utstede et oppdatert felles sikkerhetssertifikat som omfatter det utvidede omfanget av jernbanevirksomheten.
(4) Byrået og Statens jernbanetilsyn kan kreve at felles sikkerhetssertifikater som de har utstedt skal revideres ved vesentlige endringer i relevant lovgivning.

§ 5-8. Underretning om utstedelse av felles sikkerhetssertifikat

§ 5-8. Underretning om utstedelse av felles sikkerhetssertifikat

Byrået skal uten opphold og senest innen to uker, underrette Statens jernbanetilsyn om utstedelsen av et felles sikkerhetssertifikat. Byrået skal underrette Statens jernbanetilsyn omgående ved fornyelse, endring eller tilbakekalling av et felles sikkerhetssertifikat. I underretningen skal jernbaneforetakets navn og adresse, det felles sikkerhetssertifikatets utstedelsesdato, art og omfang, gyldighet, og ved tilbakekalling, begrunnelsen, angis. Når det gjelder felles sikkerhetssertifikater som er utstedt av Statens jernbanetilsyn skal de samme opplysningene gis til Byrået innen de samme fristene.