§ 4-3. Elementer i sikkerhetsstyringssystemet

§ 4-3. Elementer i sikkerhetsstyringssystemet

(1) Sikkerhetsstyringssystemet skal inneholde følgende grunnleggende elementer:
 1. a.
  en sikkerhetspolitikk som er godkjent av organisasjonens øverste leder og formidlet til alt personell,
 2. b.
  organisasjonens kvalitative og kvantitative mål for å opprettholde og fremme sikkerheten, og planer og framgangsmåter for å nå disse målene,
 3. c.
  bestemmelser for å oppfylle eksisterende, nye og endrede tekniske og driftsmessige standarder og andre bestemmelser som er fastsatt i TSI-er, nasjonale regler nevnt i vedlegg II, og andre relevante myndighetskrav,
 4. d.
  bestemmelser for å sikre at utstyr og operativ virksomhet er i samsvar med standarder og andre forutsetninger i hele utstyrets levetid,
 5. e.
  framgangsmåter og metoder for risikovurdering og gjennomføring av tiltak for risikohåndtering hver gang en endring i driftsvilkårene eller innføring av nytt materiell fører til nye risikoer for infrastrukturen eller samspillet menneske-maskin-organisasjon,
 6. f.
  opplæringsprogrammer for personalet og systemer for å sikre at personalets kompetanse vedlikeholdes samt at oppgavene utføres i samsvar med dette, inkludert tiltak med hensyn til fysisk og psykisk skikkethet,
 7. g.
  plan for å sikre tilstrekkelig informasjonsflyt i organisasjonen og om nødvendig mellom organisasjonene i jernbanesystemet,
 8. h.
  framgangsmåter og formater for hvordan sikkerhetsopplysninger skal dokumenteres, og fastsettelse av framgangsmåter for kontroll med utformingen av viktige sikkerhetsopplysninger,
 9. i.
  framgangsmåter som sikrer at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser, og jernbanehendelser rapporteres, undersøkes og analyseres, og at nødvendige forebyggende tiltak treffes,
 10. j.
  planer for tiltak, varsling og informasjon i nødssituasjoner utarbeidet i samråd med relevante offentlige etater, og
 11. k.
  bestemmelser om regelmessig intern revisjon av sikkerhetsstyringssystemet.
(2) Jernbanevirksomheter skal ta med alle andre elementer som er nødvendige for å dekke sikkerhetsrisikoene, i samsvar med risikovurderinger av egen virksomhet.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 9.

Til første ledd:

Her fremgår de detaljerte kravene til de grunnleggende elementene i sikkerhetsstyringssystemet, det vil si minimumskravene som et sikkerhetsstyringssystem må inneholde. Bestemmelsene må ses i sammenheng med CSM-SMS-forskriften.  

Til annet ledd:

Det må i tillegg til kravene i første ledd også gjøres en vurdering av om minimumskravene er tilstrekkelige.