Til startsiden

Kapittel 4. Sikkerhetsstyringssystemer

§ 4-1. Krav om sikkerhetsstyringssystem

§ 4-1. Krav om sikkerhetsstyringssystem

Alle jernbanevirksomheter skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å sikre at jernbanesystemet i EØS minst kan oppfylle CST-ene, at det er i samsvar med sikkerhetskravene i TSI-ene, og at relevante deler av CSM-ene og nasjonale regler anvendes.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 9.

CST-er, CSM-er og TSI-er inneholder mer detaljerte krav om innhold.  

§ 4-2. Krav til dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet

§ 4-2. Krav til dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet

Alle relevante deler av sikkerhetsstyringssystemet skal dokumenteres og skal:
 1. a.
  Ha en beskrivelse av ansvarsfordelingen innenfor den enkelte jernbanevirksomhets organisasjon.
 2. b.
  Vise hvordan
  1. i.
   ledelsen sikrer kontroll på ulike nivåer,
  2. ii.
   personalet og dets representanter på alle nivåer er involvert,
  3. iii.
   den kontinuerlige forbedringen av sikkerhetsstyringssystemet sikres.
 3. c.
  Inneholde en forpliktelse til konsekvent å anvende kunnskap om menneskelige faktorer og metoder.
 4. d.
  Fremme en kultur av gjensidig tillit, trygghet og læring der personalet oppmuntres til å bidra til utvikling av sikkerheten, samtidig som det sikres fortrolighet.

§ 4-3. Elementer i sikkerhetsstyringssystemet

§ 4-3. Elementer i sikkerhetsstyringssystemet

(1) Sikkerhetsstyringssystemet skal inneholde følgende grunnleggende elementer:
 1. a.
  en sikkerhetspolitikk som er godkjent av organisasjonens øverste leder og formidlet til alt personell,
 2. b.
  organisasjonens kvalitative og kvantitative mål for å opprettholde og fremme sikkerheten, og planer og framgangsmåter for å nå disse målene,
 3. c.
  bestemmelser for å oppfylle eksisterende, nye og endrede tekniske og driftsmessige standarder og andre bestemmelser som er fastsatt i TSI-er, nasjonale regler nevnt i vedlegg II, og andre relevante myndighetskrav,
 4. d.
  bestemmelser for å sikre at utstyr og operativ virksomhet er i samsvar med standarder og andre forutsetninger i hele utstyrets levetid,
 5. e.
  framgangsmåter og metoder for risikovurdering og gjennomføring av tiltak for risikohåndtering hver gang en endring i driftsvilkårene eller innføring av nytt materiell fører til nye risikoer for infrastrukturen eller samspillet menneske-maskin-organisasjon,
 6. f.
  opplæringsprogrammer for personalet og systemer for å sikre at personalets kompetanse vedlikeholdes samt at oppgavene utføres i samsvar med dette, inkludert tiltak med hensyn til fysisk og psykisk skikkethet,
 7. g.
  plan for å sikre tilstrekkelig informasjonsflyt i organisasjonen og om nødvendig mellom organisasjonene i jernbanesystemet,
 8. h.
  framgangsmåter og formater for hvordan sikkerhetsopplysninger skal dokumenteres, og fastsettelse av framgangsmåter for kontroll med utformingen av viktige sikkerhetsopplysninger,
 9. i.
  framgangsmåter som sikrer at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser, og jernbanehendelser rapporteres, undersøkes og analyseres, og at nødvendige forebyggende tiltak treffes,
 10. j.
  planer for tiltak, varsling og informasjon i nødssituasjoner utarbeidet i samråd med relevante offentlige etater, og
 11. k.
  bestemmelser om regelmessig intern revisjon av sikkerhetsstyringssystemet.
(2) Jernbanevirksomheter skal ta med alle andre elementer som er nødvendige for å dekke sikkerhetsrisikoene, i samsvar med risikovurderinger av egen virksomhet.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 9.

Til første ledd:

Her fremgår de detaljerte kravene til de grunnleggende elementene i sikkerhetsstyringssystemet, det vil si minimumskravene som et sikkerhetsstyringssystem må inneholde. Bestemmelsene må ses i sammenheng med CSM-SMS-forskriften.  

Til annet ledd:

Det må i tillegg til kravene i første ledd også gjøres en vurdering av om minimumskravene er tilstrekkelige. 

§ 4-4. Tilpasning av sikkerhetsstyringssystemet

§ 4-4. Tilpasning av sikkerhetsstyringssystemet

(1) Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av driften, samt andre forhold ved den aktuelle virksomheten. Det skal sikre kontroll med alle risikoer knyttet til jernbanevirksomheten, inkludert levering av vedlikeholdstjenester og materiell, samt bruk av underleverandører. Levering av vedlikeholdstjenester gjelder med forbehold for kapittel 8.
(2) Med forbehold for gjeldende nasjonale eller internasjonale regler om erstatningsansvar skal sikkerhetsstyringssystemet, i den grad det er relevant og rimelig, også ta hensyn til risikoer som oppstår som følge av virksomheten til andre aktører nevnt i kapittel 2.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 9.

Til annet ledd:

Nasjonale regler om erstatningsansvar for jernbane følger av jernbaneansvarsloven.

§ 4-5. Enkeltfeilprinsippet og barrierer

§ 4-5. Enkeltfeilprinsippet og barrierer

(1) Virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med henblikk på at en enkeltfeil ikke skal føre til en jernbaneulykke.
(2) Jernbanevirksomheten skal ha barrierer som reduserer sannsynligheten for at feil, fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg.
(3) Barrierene skal være identifisert, og det skal være kjent i virksomheten hvilke barrierer som er etablert og hvilke funksjoner de skal ivareta. Der det er nødvendig med flere barrierer skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom barrierene.

Denne bestemmelsen er videreført fra tidligere sikkerhetsstyringsforskrift og er tatt inn som en nasjonal regel.

Krav til uavhengige barrierer øker systemets robusthet mot feil. Fordi verken mennesker eller tekniske systemer er feilfrie, kan det være situasjoner der én enkelt barriere ikke gir tilstrekkelig sikkerhet. Risikoen kan da reduseres ytterligere ved å etablere flere barrierer. 

§ 4-6. Særlige krav til infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem

§ 4-6. Særlige krav til infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem

(1) Infrastrukturforvalteres sikkerhetsstyringssystem skal ta hensyn til virkningene av de forskjellige jernbaneforetakenes aktivitet på jernbanenettet. Infrastrukturforvalter skal videre legge til rette for at alle jernbaneforetakene kan drive i samsvar med TSI-ene, nasjonale regler og vilkårene fastsatt i sikkerhetssertifikatene.
(2) Infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem skal være utformet med sikte på å samordne beredskapsplaner med jernbaneforetakene som trafikkerer jernbaneinfrastrukturen og nødetatene. Hensikten er å legge til rette for hurtig respons for å starte redning så tidlig som mulig. Denne samordningen skal også omfatte alle andre parter som kan være involvert.
(3) For grensekryssende infrastruktur, skal samarbeidet mellom de relevante infrastrukturforvaltere forenkle den nødvendige samordningen av og beredskapen til nødetater på begge sider av grensen.

§ 4-7. Bistand til ofre etter jernbaneulykker

§ 4-7. Bistand til ofre etter jernbaneulykker

Etter en jernbaneulykke skal jernbaneforetaket gi bistand til ofrene ved å hjelpe dem i klageadgangen i henhold til EØS-retten, særlig jernbanepassasjerrettighetsforskriften, med forbehold for andre parters forpliktelser. Slik bistand skal skje gjennom kanalene for kommunikasjon med ofrenes familier og omfatte psykologisk støtte for ulykkesofre og deres familier.

§ 4-8. Årlig sikkerhetsrapport

§ 4-8. Årlig sikkerhetsrapport

Før 31. mai hvert år skal jernbanevirksomhetene oversende en sikkerhetsrapport for foregående kalenderår til Statens jernbanetilsyn. Sikkerhetsrapporten skal inneholde følgende:
 1. a.
  opplysninger om hvordan jernbanevirksomheten har oppfylt egne sikkerhetsmål samt resultatene av sikkerhetsplanene,
 2. b.
  en rapport om utviklingen av nasjonale sikkerhetsindikatorer og av CSI-ene nevnt i § 3-1, i den grad det er relevant for virksomheten,
 3. c.
  resultatene av interne sikkerhetsrevisjoner,
 4. d.
  merknader om mangler og funksjonssvikt ved jernbanevirksomheten som kan være av betydning for Statens jernbanetilsyn, inkludert en oversikt over opplysningene fra de relevante aktørene i samsvar med § 2-3 tredje ledd bokstav b, og
 5. e.
  en rapport om anvendelsen av de relevante CSM-ene.