§ 3-3. Felles sikkerhetsmål (CST-er)

§ 3-3. Felles sikkerhetsmål (CST-er)

De felles sikkerhetsmålene (CST-ene) skal fastsette de laveste sikkerhetsnivåene som jernbanesystemet skal oppnå som helhet, og så langt det passer, av de forskjellige delene av jernbanesystemet nasjonalt og innen EØS. CST-ene kan uttrykkes som risikoakseptkriterier eller mål for sikkerhetsnivåer og skal særlig ta hensyn til:
  1. a.
    individrisikoer for passasjerer, personale, herunder ansatte eller underleverandører, brukere av planoverganger og andre, samt, med forbehold for gjeldende nasjonale og internasjonale ansvarsregler, individrisikoer for uvedkommende,
  2. b.
    samfunnsrisikoer.