§ 3-1. Rapportering av felles sikkerhetsindikatorer

§ 3-1. Rapportering av felles sikkerhetsindikatorer

(1) Jernbanevirksomhetene skal årlig rapportere felles sikkerhetsindikatorer (CSI-er) til Statens jernbanetilsyn. Rapporteringen skjer på den form og innen den frist Statens jernbanetilsyn bestemmer.
(2) De felles sikkerhetsindikatorene er angitt i vedlegg I.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 5.