Til startsiden

Kapittel 3. Felles sikkerhetsindikatorer, felles sikkerhetsmetoder og felles sikkerhetsmål

§ 3-1. Rapportering av felles sikkerhetsindikatorer

§ 3-1. Rapportering av felles sikkerhetsindikatorer

(1) Jernbanevirksomhetene skal årlig rapportere felles sikkerhetsindikatorer (CSI-er) til Statens jernbanetilsyn. Rapporteringen skjer på den form og innen den frist Statens jernbanetilsyn bestemmer.
(2) De felles sikkerhetsindikatorene er angitt i vedlegg I.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 5.

§ 3-2. Felles sikkerhetsmetoder (CSM-er)

§ 3-2. Felles sikkerhetsmetoder (CSM-er)

(1) Felles sikkerhetsmetoder skal beskrive hvordan sikkerhetsnivåer, oppfyllelse av sikkerhetsmål og samsvar med andre sikkerhetskrav skal vurderes ved å utdype og angi:
 1. a.
  metoder for risikovurdering og -evaluering,
 2. b.
  metoder for vurdering av samsvar med kravene i sikkerhetssertifikater og sikkerhetstillatelser utstedt i samsvar med kapittel 5 og 6,
 3. c.
  tilsynsmetoder som skal anvendes av nasjonale sikkerhetsmyndigheter og overvåkingsmetoder som skal anvendes av jernbanevirksomheter og ECM,
 4. d.
  metoder for vurdering av sikkerhetsnivået og sikkerhetsresultat til jernbanevirksomheter nasjonalt og innen EØS,
 5. e.
  metoder for vurdering av oppnåelsen av sikkerhetsmål nasjonalt og innen EØS,
 6. f.
  eventuelle andre metoder som omfatter en prosess i sikkerhetsstyringssystemet som skal harmoniseres innen EØS.
(2) Der hvor det er hensiktsmessig kan det benyttes et uavhengig vurderingsorgan til å vurdere samsvar med CSM-ene.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 6 og 7.

§ 3-3. Felles sikkerhetsmål (CST-er)

§ 3-3. Felles sikkerhetsmål (CST-er)

De felles sikkerhetsmålene (CST-ene) skal fastsette de laveste sikkerhetsnivåene som jernbanesystemet skal oppnå som helhet, og så langt det passer, av de forskjellige delene av jernbanesystemet nasjonalt og innen EØS. CST-ene kan uttrykkes som risikoakseptkriterier eller mål for sikkerhetsnivåer og skal særlig ta hensyn til:
 1. a.
  individrisikoer for passasjerer, personale, herunder ansatte eller underleverandører, brukere av planoverganger og andre, samt, med forbehold for gjeldende nasjonale og internasjonale ansvarsregler, individrisikoer for uvedkommende,
 2. b.
  samfunnsrisikoer.