§ 2-2. Statens jernbanetilsyn

§ 2-2. Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn skal:
 1. a.
  sørge for at alt gjeldende regelverk håndheves på en åpen måte uten forskjellsbehandling, slik at de fremmer utviklingen av et felles jernbanetransportsystem innen EØS,
 2. b.
  sørge for at tiltak med sikte på å utvikle og forbedre jernbanesikkerheten tar hensyn til behovet for en systembasert tilnærming,
 3. c.
  sørge for at ansvaret for sikker drift av jernbanesystemet i EØS og risikohåndteringen knyttet til den ligger hos jernbanevirksomhetene ved å forplikte dem til å:
  1. i.
   gjennomføre de nødvendige tiltak for risikohåndtering som nevnt i § 3-2 bokstav a, eventuelt i samarbeid med hverandre,
  2. ii.
   anvende gjeldende regelverk,
  3. iii.
   opprette sikkerhetsstyringssystemer i samsvar med denne forskrift,
 4. d.
  sørge for at jernbanevirksomhetene gjøres ansvarlig for sin del av systemet og for en sikker drift av dette. Dette inkluderer levering av materialer og inngåelse av kontrakter om tjenesteyting overfor brukere, kunder, berørte arbeidstakere og andre aktører nevnt i § 2-3 annet ledd. Dette gjelder uten at det berører erstatningsansvaret i samsvar med lovbestemmelsene i EØS-statene,
 5. e.
  utarbeide og offentliggjøre årlige sikkerhetsplaner som fastsetter de planlagte tiltakene for å oppnå CST-ene, og
 6. f.
  eventuelt støtte Byrået i dets arbeid for å overvåke utviklingen av jernbanesikkerheten innenfor EØS.