Til startsiden

Kapittel 2. Roller

§ 2-1. Byrået og Statens jernbanetilsyn

§ 2-1. Byrået og Statens jernbanetilsyn

Byrået og Statens jernbanetilsyn skal innenfor grensene for sine myndighetsområder sikre at jernbanesikkerheten opprettholdes i sin alminnelighet og, så langt det er praktisk mulig, stadig forbedres. Det skal tas hensyn til utviklingen av EØS-regelverket og den tekniske og vitenskapelige utvikling, med hovedvekt på forebygging av jernbaneulykker.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 4.

Byråets rolle framgår nærmere i kapittel 5 om felles sikkerhetssertifikat, og § 9-3 og § 9-4. 

Statens jernbanetilsyns oppgaver er beskrevet i kapittel 8.

§ 2-2. Statens jernbanetilsyn

§ 2-2. Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn skal:
 1. a.
  sørge for at alt gjeldende regelverk håndheves på en åpen måte uten forskjellsbehandling, slik at de fremmer utviklingen av et felles jernbanetransportsystem innen EØS,
 2. b.
  sørge for at tiltak med sikte på å utvikle og forbedre jernbanesikkerheten tar hensyn til behovet for en systembasert tilnærming,
 3. c.
  sørge for at ansvaret for sikker drift av jernbanesystemet i EØS og risikohåndteringen knyttet til den ligger hos jernbanevirksomhetene ved å forplikte dem til å:
  1. i.
   gjennomføre de nødvendige tiltak for risikohåndtering som nevnt i § 3-2 bokstav a, eventuelt i samarbeid med hverandre,
  2. ii.
   anvende gjeldende regelverk,
  3. iii.
   opprette sikkerhetsstyringssystemer i samsvar med denne forskrift,
 4. d.
  sørge for at jernbanevirksomhetene gjøres ansvarlig for sin del av systemet og for en sikker drift av dette. Dette inkluderer levering av materialer og inngåelse av kontrakter om tjenesteyting overfor brukere, kunder, berørte arbeidstakere og andre aktører nevnt i § 2-3 annet ledd. Dette gjelder uten at det berører erstatningsansvaret i samsvar med lovbestemmelsene i EØS-statene,
 5. e.
  utarbeide og offentliggjøre årlige sikkerhetsplaner som fastsetter de planlagte tiltakene for å oppnå CST-ene, og
 6. f.
  eventuelt støtte Byrået i dets arbeid for å overvåke utviklingen av jernbanesikkerheten innenfor EØS.

§ 2-3. Jernbanevirksomhetene

§ 2-3. Jernbanevirksomhetene

(1) Jernbanevirksomhetene skal:
 1. a.
  gjennomføre de nødvendige tiltak for risikohåndtering nevnt i § 3-2 bokstav a, eventuelt i samarbeid med hverandre og med andre aktører,
 2. b.
  i sine sikkerhetsstyringssystemer ta hensyn til de risikoene som er forbundet med virksomheten til andre aktører og tredjeparter,
 3. c.
  eventuelt kontraktsmessig forplikte de andre aktørene som nevnt i annet ledd som kan ha en mulig virkning på sikker drift av jernbanesystemet i EØS, til å gjennomføre tiltak for risikohåndtering, og
 4. d.
  sørge for at underleverandører gjennomfører tiltak for risikohåndtering gjennom anvendelse av CSM-ene for overvåking nevnt i § 3-2 bokstav c, og at dette er fastlagt i kontraktsregulerte ordninger som skal framlegges på anmodning fra Byrået eller Statens jernbanetilsyn.
(2) Med forbehold for jernbanevirksomhetenes ansvar som nevnt i første ledd, skal ECM og alle andre aktører som har en mulig virkning på sikker drift av jernbanesystemet i EØS, inkludert produsenter, leverandører av vedlikeholdstjenester, innehavere, tjenesteytere, oppdragsgivere, transportører, avsendere, mottakere, laste- og losseforetak:
 1. a.
  gjennomføre de nødvendige tiltak for risikohåndtering, eventuelt i samarbeid med andre aktører,
 2. b.
  sørge for at delsystemer, tilbehør, utstyr og tjenester som de leverer eller yter, oppfyller de fastsatte kravene og bruksvilkårene, slik at den aktuelle jernbanevirksomheten på en sikker måte kan bruke dem i driften.
(3) Jernbanevirksomheter og enhver aktør som er nevnt i annet ledd som finner eller underrettes om en sikkerhetsrisiko i forbindelse med feil og konstruksjonsmessig manglende samsvar eller funksjonssvikt på teknisk utstyr, herunder på strukturelle delsystemer, skal, innenfor grensene for deres respektive myndighetsområder:
 1. a.
  gjennomføre eventuelle nødvendige korrigerende tiltak for å håndtere den sikkerhetsrisikoen som er funnet,
 2. b.
  rapportere disse risikoene til de relevante involverte parter for å gjøre dem i stand til å gjennomføre eventuelle nødvendige ytterligere korrigerende tiltak for å sikre at sikkerheten i jernbanesystemet i EØS opprettholdes. Byrået kan utarbeide et verktøy som forenkler informasjonsutvekslingen mellom de relevante aktørene, idet det tas hensyn til de involverte brukernes personvern, resultatene av en nytte- og kostnadsanalyse og IT-applikasjonene og registrene som Byrået allerede har opprettet.
(4) Når det gjelder utveksling av kjøretøyer mellom jernbaneforetakene, skal enhver involvert aktør utveksle all informasjon som er relevant for sikker drift, for eksempel det aktuelle kjøretøyets status og historie, elementer i vedlikeholdsplanene med tanke på sporbarhet, sporbarhet for lasting og fraktbrev mv.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 4.

Bestemmelsen inneholder krav og forventninger til flere aktører enn jernbaneforetak og infrastrukturforvalter. 

Til annet ledd:

Alle aktører, blant annet ECM, produsenter og leverandører, som har en mulig påvirkning på sikkerheten må gjennomføre nødvendige tiltak for at jernbanevirksomhetene skal kunne drive sikkert. 

Til fjerde ledd:

Jernbaneforetak må gjensidig utveksle informasjon om kjøretøy.