Til startsiden

Kapittel 10. Beslutningsprinsipper

§ 10-1. Prinsipper for søknadsbehandlingen

§ 10-1. Prinsipper for søknadsbehandlingen

(1) Byrået og Statens jernbanetilsyn skal vurdere søknader om et felles sikkerhetssertifikat i samsvar med § 5-1 første og annet ledd på en transparent måte og uten forskjellsbehandling. Særlig skal alle berørte parter gis anledning til å bli hørt, og beslutninger skal begrunnes.
(2) Byrået og Statens jernbanetilsyn skal besvare henvendelser og søknader raskt, be om opplysninger uten opphold, og treffe alle sine beslutninger senest fire måneder etter at søkeren har lagt fram alle relevante opplysninger. I forbindelse med oppgavene nevnt i kapittel 8 kan både Byrået og Statens jernbanetilsyn til enhver tid be om teknisk bistand fra jernbanevirksomhetene eller fra andre kvalifiserte organer.
(3) Når Statens jernbanetilsyn utarbeider nasjonale regler skal alle aktører og berørte parter rådspørres, inkludert jernbanevirksomheter, produsenter og ytere av vedlikeholdstjenester, brukere og representanter for personalet.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 18.

§ 10-2. Tilgang til dokumenter og lokaler

§ 10-2. Tilgang til dokumenter og lokaler

Statens jernbanetilsyn skal gjennomføre de inspeksjoner, revisjoner og undersøkelser som er nødvendige i forbindelse med utførelsen av dens oppgaver, og de skal ha tilgang til alle relevante dokumenter og til jernbanevirksomhetenes lokaler, anlegg og utstyr. Om nødvendig skal de også ha tilgang til lokaler, anlegg og utstyr hos enhver aktør nevnt i kapittel 2. Byrået skal ha de samme rettighetene overfor jernbaneforetakene når det utfører sine sikkerhetssertifiseringsoppgaver i samsvar med § 5-2 annet ledd.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 18.

§ 10-3. Utveksling av synspunkter og erfaringer mellom sikkerhetsmyndigheter

§ 10-3. Utveksling av synspunkter og erfaringer mellom sikkerhetsmyndigheter

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal utveksle synspunkter og erfaringer, særlig innenfor de nettverk som Byrået har opprettet, med sikte på å harmonisere sine beslutningskriterier på EØS-plan.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 18.