Til startsiden

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sørge for at jernbanevirksomheten drives sikkert, og at vilkårene som er satt for jernbanevirksomheten i eller i medhold av jernbaneloven er oppfylt, slik at det etablerte sikkerhetsnivået på jernbanen opprettholdes og, om nødvendig, forbedres.

§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

(1) Forskriften gjelder for den norske delen av jernbanesystemet i EØS og sidespor eid av staten.
(2) Forskriften får ikke anvendelse på sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 2. 

Virkeområdet er det samme som for samtrafikkforskriften og «den norske delen av jernbanesystemet i EØS» er spesifisert i vedlegg I til samtrafikkforskriften. Det er tydeliggjort at sidespor eid av staten er omfattet, noe som betyr at for eksempel driftsbanegårder er innbefattet.

§ 1-3. Definisjoner

§ 1-3. Definisjoner

I forskriften her forstås med:
 1. a.
  Alvorlig jernbanehendelse: en uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha ført til en jernbaneulykke
 2. b.
  Byrået: det europeiske jernbanebyrået (ERA)
 3. c.
  Enhet med ansvar for vedlikehold (ECM): en enhet som er ansvarlig for vedlikehold av et kjøretøy, og som er registrert som sådan i et kjøretøyregister
 4. e.
  Felles sikkerhetsmetoder (CSM): metoder som beskriver vurdering av sikkerhetsnivåene, og oppfyllelsen av sikkerhetsmålene og andre sikkerhetskrav
 5. f.
  Felles sikkerhetsmål (CST): de minste sikkerhetsnivåene som systemet skal nå som helhet og dersom mulig, av de forskjellige delene av det jernbanesystemet i EØS (f.eks. jernbanesystemet for konvensjonelle tog, jernbanesystemet for høyhastighetstog, lange jernbanetunneler eller linjer som brukes bare til godstransport)
 6. g.
  Infrastrukturforvalter: Ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette, forvalte og vedlikeholde jernbaneinfrastruktur, herunder trafikkstyring og styring, kontroll og signal. Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak
 7. h.
  Innehaver: den fysiske eller juridiske personen som i egenskap av å være eier av et kjøretøy eller som har rett til å bruke det, benytter kjøretøyet som et transportmiddel og er registrert som sådan i et kjøretøyregister
 8. i.
  Jernbaneforetak: ethvert offentlig eller privat foretak som har som virksomhet å yte tjenester for transport av gods og/eller passasjerer med jernbane, der foretaket forplikter seg til å sørge for trekkraften, herunder foretak som bare sørger for trekkraften
 9. j.
  Jernbanehendelse: enhver annen uønsket hendelse enn en jernbaneulykke, som har sammenheng med jernbanedriften, og som innvirker på driftssikkerheten
 10. k.
  Jernbaneulykke: en uønsket eller utilsiktet plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som har skadelige følger, herunder som medfører at noen dør eller blir alvorlig skadet, som medfører betydelig skade på jernbanemateriell, på jernbaneinfrastruktur, på eiendom utenfor jernbanen eller på miljø, og alle andre lignende ulykker
 11. m.
  Jernbanevirksomhet: fellesbetegnelse for jernbaneforetak og infrastrukturforvalter
 12. n.
  Kjøretøy: et jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft. Et kjøretøy består av ett eller flere strukturelle og funksjonelle delsystemer
 13. o.
  Nasjonale regler: alle bindende regler vedtatt i en medlemsstat, uavhengig av hvilket organ som utsteder dem, som inneholder andre krav til jernbanesikkerhet eller tekniske krav enn de som er fastsatt i EØS-regelverket eller internasjonale regler, og som gjelder i den aktuelle EØS-staten for jernbanevirksomheter eller tredjepart
 14. p.
  Nasjonal sikkerhetsmyndighet: nasjonalt organ som er tillagt oppgaver knyttet til jernbanesikkerhet i samsvar med denne forskrift, eller ethvert organ som av flere EØS-stater er tillagt slike oppgaver for å sikre en enhetlig sikkerhetsordning
 15. q.
  One-stop shop: informasjons- og kommunikasjonssystem blant annet for behandling av søknader om sikkerhetssertifikat og tillatelse til å ta i bruk kjøretøy, jf. artikkel 12 i ERA-forordningen
 16. r.
  Oppdragsgiver: et offentlig eller privat foretak som bestiller prosjektering, bygging, fornyelse eller oppgradering av et delsystem
 17. s.
  RSD: jernbanesikkerhetsdirektivet (Railway Safety Directive) (EU) 2016/798
 18. t.
  Sikkerhetsstyringssystem: den organisasjonen, de tiltakene og de framgangsmåtene som en jernbanevirksomhet har opprettet med sikte på en sikker drift av sin virksomhet
 19. u.
  Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI): en spesifikasjon vedtatt i samsvar direktiv (EU) 2016/797 som hvert delsystem eller del av et delsystem skal omfattes av for å oppfylle de grunnleggende kravene og sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet
 20. v.
  Samsvarsvurderingsorgan: et organ som er meldt eller utpekt til å være ansvarlig for samsvarsvurderingsvirksomhet, inkludert kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon. Et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «teknisk kontrollorgan» etter melding fra en EØS-stat. Et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «utpekt organ» etter utpeking av en EØS-stat
 21. w.
  Samtrafikkomponent: enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av, inkludert både materielle og immaterielle produkter.