Til startsiden

Kapittel 7. Krav til helse

§ 39. Arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten

§ 39. Arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten

Bestemmelsene i dette kapitlet omfatter operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten, for eksempel fører, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv. Slikt personell må ha gjennomført helseundersøkelse og oppfylle kravene til helse i dette kapitlet.
Personell som nevnt i første ledd skal informere jernbanevirksomheten om sin egen helsetilstand dersom vedkommende er kjent med eller mistenker at helsetilstanden er endret slik at kravene ikke lenger er oppfylt.
Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til § 44.

Første ledd:

Bestemmelsene i dette kapitlet omfatter både egne ansatte og innleid personell. Det er opp til den enkelte virksomhet å identifisere hvilke funksjoner som utfører de forskjellige oppgavene som er av betydning for trafikksikkerheten. Det er oppgavenes art som avgjør om personell faller inn under bestemmelsen. Det er ikke avgjørende for vurderingen hvor oppgavene utføres, om det er på sporet, i verkstedområder eller i vognhall.

Kravene omfatter ikke personell med utelukkende administrative oppgaver.

Annet ledd:

Det er opp til virksomheten selv å ta stilling til hvilke opplysninger man ønsker at den ansatte må oppgi til undersøkende lege.

§ 40. Helseundersøkelse

§ 40. Helseundersøkelse

Den som skal utføre eller opplæres til å utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 39 skal gjennomgå en helseundersøkelse. Helseundersøkelsen skal utføres av en lege.

Jernbanevirksomheten kan bestemme hvilke leger som skal benyttes. Det forutsettes imidlertid at legen har kjennskap til de arbeidsoppgaver den undersøkte har, på lik linje med den kunnskap en lege må tilegne seg om enhver pasients arbeidsoppgaver i forhold til sykemelding, uførhet osv.

For personell som har gjennomført helseundersøkelse i regi av annen virksomhet, kan resultatet av denne legges til grunn dersom arbeidsoppgavene og kravene til disse er sammenfallende. Rutiner for dette må i så tilfelle fremgå av sikkerhetsstyringssystemet.

§ 41. Første gangs helseundersøkelse

§ 41. Første gangs helseundersøkelse

Den som skal utføre eller opplæres til arbeidsoppgaver som nevnt i § 39 skal gjennomgå en helseundersøkelse som minst skal omfatte:
 1. a.
  en generell undersøkelse,
 2. b.
  undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel, fargesans),
 3. c.
  en analyse av urin- eller blodprøve for eventuelt å avdekke diabetes og eventuelle andre forhold som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer.
Det skal også gjennomføres en psykologisk undersøkelse som skal omfatte:
 1. a.
  kognitive egenskaper,
 2. b.
  psykomotoriske egenskaper,
 3. c.
  atferdsmessige og personlige egenskaper.

Annet ledd:

a)    Kognitive egenskaper kan omfatte:

 • oppmerksomhet og konsentrasjon
 • hukommelse
 • oppfatningsevne
 • dømmekraft
 • kommunikasjon

b)    Psykomotoriske egenskaper kan omfatte:

 • reaksjonshastighet
 • koordinering av bevegelser

c)     Atferdsmessige og personlige egenskaper kan omfatte:

 • evne til å kontrollere egne følelser
 • atferdsmessig pålitelighet
 • selvstendighet
 • ansvarsbevissthet

§ 42. Periodiske undersøkelser

§ 42. Periodiske undersøkelser

Det skal gjennomføres minst en helseundersøkelse:
 1. a.
  hvert femte år for personale opp til 40 år,
 2. b.
  hvert tredje år for personale mellom 41 og 62 år,
 3. c.
  hvert år for personale over 62 år.
Legen skal gjennomføre hyppigere helseundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det.

Bestemmelsen forstås slik at når aldersgrense 41 år passeres mellom to periodiske helseundersøkelser, må neste undersøkelse foretas fem år etter forrige undersøkelse, men ikke senere enn tre år etter fylte 41 år. Når aldersgrense 62 år passeres mellom to periodiske helseundersøkelser, må neste undersøkelse foretas tre år etter forrige undersøkelse, men ikke senere enn ett år etter fylte 62 år.

§ 43. Minstekrav til den periodiske helseundersøkelsen

§ 43. Minstekrav til den periodiske helseundersøkelsen

Periodisk helseundersøkelse skal minst inneholde:
 1. a.
  en generell undersøkelse,
 2. b.
  undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel og fargesans),
 3. c.
  en analyse av urin- eller blodprøve for eventuelt å avdekke diabetes og eventuelle andre forhold som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer.

§ 44. Supplerende helseundersøkelser og/eller psykologiske vurderinger

§ 44. Supplerende helseundersøkelser og/eller psykologiske vurderinger

I tillegg til den regelmessige helseundersøkelsen skal det gjennomføres en særskilt supplerende helseundersøkelse og/eller psykologisk vurdering dersom det foreligger grunn til å tvile på den ansattes fysiske eller psykiske skikkethet, eller dersom det foreligger rimelig grunn til å mistenke misbruk av legemidler, bruk av narkotiske stoffer eller alkohol over de tillatte grensene. Det vil særlig være tilfelle etter en hendelse eller en ulykke.
Jernbanevirksomhetene skal ha systemer for å sikre at slike supplerende undersøkelser og vurderinger blir gjennomført.

Første ledd:

Eksempelvis vil den generelle bestemmelsen om skikkethet kunne omfatte forhold som gjentatt korttidsfravær eller langtidssykemelding. Samt eventuell påvirkning en person kan ha hatt ved å ha vært direkte involvert i en ulykke eller en nestenulykke, der påvirkningen er av en slik art at arbeidsoppgavene ikke kan gjennomføres uten fare for trafikksikkerheten.

Se også jernbaneloven §§ 3a, 3b og 3c som gjelder pliktmessig avhold for førere.

§ 45. Allmenne krav

§ 45. Allmenne krav

Det skal foreligge fysisk og psykisk skikkethet til å utføre arbeidsoppgavene på en slik måte at det ikke innebærer en fare for trafikksikkerheten.
Det skal ikke foreligge sykdom, helseplager eller andre forhold som kan føre til:
 1. a.
  plutselig bevisstløshet,
 2. b.
  nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjon,
 3. c.
  plutselig arbeidsudyktighet,
 4. d.
  nedsatt balanse- eller koordineringsevne,
 5. e.
  betydelig begrenset bevegelsesevne.

Bestemmelsen henspiller på sykdommer som innebærer en fare for trafikksikkerheten.

§ 46. Synskrav

§ 46. Synskrav

Synsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.
Følgende krav gjelder:
 1. a.
  synsstyrke på avstand med eller uten korreksjon: 0,8 (høyre øye + venstre øye - målt hver for seg), minst 0,3 for det svakeste øyet,
 2. b.
  største tillatte korreksjon: langsynthet +5/nærsynthet -8,
 3. c.
  syn på kort og mellomlang avstand: tilstrekkelig med eller uten korreksjon,
 4. d.
  kontaktlinser er tillatt,
 5. e.
  normalt fargesyn: påvist gjennom bruk av en godkjent prøve, som f.eks. Ishihara, supplert ved en annen godkjent prøve dersom det er nødvendig,
 6. f.
  synsfelt: normalt (ikke noe avvik som påvirker den oppgaven som skal utføres),
 7. g.
  syn på begge øyne: effektivt,
 8. h.
  binokulært syn: effektivt,
 9. i.
  kontrastfølsomhet: god,
 10. j.
  ingen progressiv øyensykdom,
 11. k.
  øyeimplantater, keratotomi og keratektomi er bare tillatt dersom de kontrolleres årlig eller med en hyppighet som legen fastsetter.
Legen kan i særlige tilfeller tillate verdier som ligger utenfor ovennevnte krav etter å ha innhentet uttalelse fra en øyelege.

Annet ledd bokstav a)

Det stilles krav om at man må teste synet separat og at man skal se minst 0,8 på ett øye og ikke kan se dårligere enn 0,3 på det dårligste øyet.

§ 47. Hørselskrav

§ 47. Hørselskrav

Hørselsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.
Tilfredsstillende hørsel som bekreftes av et toneaudiogram, det vil si tilstrekkelig god hørsel til å kunne føre en telefonsamtale og høre varsellyder og radiomeldinger.
Bruk av høreapparat er tillatt.

Her bør jernbanevirksomhetene utarbeide en praktisk høreprøve i samarbeid med lege/bedriftshelsetjeneste.

§ 48. Rusmidler mv.

§ 48. Rusmidler mv.

Det skal ikke foreligge misbruk av legemidler, bruk av narkotika eller avhengighet av eller misbruk av alkohol.
Legemidler som kan påvirke reaksjonsevne, konsentrasjonsevne eller vurderingsevne kan bare benyttes etter særskilt vurdering og anvisning av lege.

Til annet ledd:

Bestemmelsen omfatter også legens vurdering av oppstart og nedtrapping av medikamentell behandling, bytte av medikamenter eller endring av dosering.

Se jernbaneloven §§ 3a og 3b for regler om forbud mot alkoholpåvirkning mv. og pliktmessig avhold for visse typer jernbanepersonell samt fråhaldspliktforskrifta.

§ 49. Overgangsordninger

§ 49. Overgangsordninger

For personell som omfattes av dette kapitlet og som ved ikrafttredelse oppfyller krav til helse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften) , gjelder denne forskriftens krav fra og med neste periodiske helseundersøkelse, men senest fra 1. januar 2022.
Unntak fra krav til helse gitt i medhold av forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften) før ikrafttredelse av denne forskriften, gjelder til de utløper, men ikke utover 1. januar 2022.
Kravet i § 5 h må være oppfylt innen 1. april 2017.