Til startsiden

Kapittel 4. Krav til trafikkvirksomhet

§ 15. Generelle krav til trafikkvirksomhet

§ 15. Generelle krav til trafikkvirksomhet

Jernbanevirksomheten skal sørge for at trafikken foregår sikkert.
Forutsetninger og begrensninger knyttet til kjøretøyets utforming skal legges til grunn for prosedyrer for drift og vedlikehold av kjøretøy.

Annet ledd:

Forutsetninger kan være at en bestemt del må kontrolleres etter et spesielt kontrollregime på grunn av for eksempel manglende redundans, at en del ikke har ubegrenset levetid og må skiftes etter et bestemt antall km eller timer, eller når grenseverdiene ikke tilfredsstilles. Begrensninger kan være at kjøretøy må overholde en lavere maksimalhastighet ved kjøring på nødfjærer, at kjøretøy ikke kan brukes på strekninger med største fall større enn en bestemt grenseverdi, eller at det er en øvre grense for hvor mange enheter/individer som kan kjøres i fellesstyring.

§ 16. Kontroll og vedlikehold av kjøretøy

§ 16. Kontroll og vedlikehold av kjøretøy

Jernbanevirksomheten skal føre kontroll med kjøretøyet. Jernbanevirksomheten skal ha sikkerhetsmessige minimumskrav til systemer, deler og komponenter.
Kjøretøy skal vedlikeholdes i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. Jernbanevirksomheten skal dokumentere utført vedlikehold.

Første ledd:

Virksomheten må ha interne rutiner om kontroll av kjøretøysom blant annet omfatter rutiner for uttak, innsetting og visitasjon, samt for preventivt, korrektivt og periodisk vedlikehold. Det må være angitt terminer for når kontroller og vedlikehold gjennomføres, og det må være etablert sikkerhetsmessige grenseverdier. Det må også finnes rutiner eller bestemmelser relatert til spesielle klimatiske forhold.

Annet ledd:

Dokumentasjonen må vise tid, sted, vedlikeholdt objekt samt hvem som har utført vedlikeholdet.

§ 17. Teknisk dokumentasjon

§ 17. Teknisk dokumentasjon

Jernbanevirksomheten skal ha oppdatert teknisk dokumentasjon for kjøretøy, herunder alle systemer, deler, komponenter og krav til vedlikehold. Dokumentasjonen skal kunne bekrefte at systemer, deler og komponenter er i samsvar med de nasjonale og internasjonale standarder som er lagt til grunn for prosjektering og bygging. Dokumentasjonen skal beskrive de forutsetninger og begrensninger som er knyttet til kjøretøyets utforming.

Teknisk dokumentasjon er som regel den dokumentasjon som ble overlevert sammen med det kjøretøyet (sluttdokumentasjon), inkludert senere endringer.

For nytt kjøretøy legges en livsløpstilnærming til grunn, se standarden EN 50126.

For eldre kjøretøy må den dokumentasjon som lå til grunn når det ble tatt i bruk som et minimum vedlikeholdes på det opprinnelige nivå og reflektere dagens utforming og bruk.

Ved større endringer av eldre kjøretøy skal den dokumentasjonen som berøres av endringene oppdateres slik at nivået på dokumentasjonen tilsvarer det som er vanlig i dag.

§ 18. Oversikt over kjøretøy

§ 18. Oversikt over kjøretøy

Jernbanevirksomheten skal ha en dokumentert oversikt over alle kjøretøy som virksomheten bruker. Oversikten skal som et minimum identifisere kjøretøy individuelt.

§ 19. Kommunikasjonssystem

§ 19. Kommunikasjonssystem

Kjøretøy skal ha utstyr for nødkommunikasjon tilpasset infrastrukturens system for kommunikasjon, slik at det til enhver tid er gjensidig mulighet for rask kontakt mellom fører og den som driver trafikkstyring.

At utstyret skal være tilpasset infrastrukturens system innebærer at utstyret må være tilpasset infrastrukturens teknologi, sende-/mottakseffekt, frekvensbånd mv.

Kravet om mulighet for rask kontakt innebærer blant annet at telefonens grensesnitt er lett tilgjengelig for føreren, at det er brukervennlig og at utstyret er virksomt dersom en nødssituasjon skulle oppstå.

Det følger av hensynet bak kravet til nødkommunikasjon at det må være mulighet for rask kontakt mellom fører og den som driver trafikkstyring på ethvert tidspunkt og i enhver nødssituasjon. Dette innebærer at det er mulig å opprette kontakt mellom fører og den som driver trafikkstyring også i de tilfeller der fører er pålagt oppgaver som gjør at han må forlate førerrommet.

§ 20. Bestemmelser for togframføring for godsbane

§ 20. Bestemmelser for togframføring for godsbane

Jernbanevirksomheter som driver godsbane skal ha utarbeidet nødvendige bestemmelser for togframføring. Bestemmelsene skal være avstemt med gjeldende regler for den aktuelle infrastruktur og skal minst inneholde bestemmelser om sammensetting av tog, bremsekraft, aksellast, lasteprofil, metervekter, tillatte hastigheter, sikring av last m.m.

Bestemmelser om sammensetting av tog sikrer blant annet at alle vogner kan kjøre på den aktuelle infrastrukturen, at de kan kjøre i fastsatt maksimal hastighet for toget, at vognene er innenfor sine vedlikeholdsterminer under hele framføringen og at toget har den nødvendige bremsekraft innenfor de grenser som kan aksepteres for krefter i togets lengderetning på den aktuelle infrastrukturen.

Bestemmelser om lasting av vogner sikrer blant annet at lasten ligger korrekt på vognen, at den ikke forskyver seg underveis samt at akseltrykk, lasteprofil og tillatt metervekt ikke overskrides.

§ 21. Kontrollrutiner for godsbane

§ 21. Kontrollrutiner for godsbane

Jernbanevirksomheter som driver godsbane skal ha bestemmelser for prøving av togenes bremser samt kontrollrutiner som sikrer at kjøretøy til enhver tid er i full driftssikker stand.