§ 5. Krav til sikkerhetsstyringssystem

§ 5. Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
 1. a.
  bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp,
 2. b.
  bestemmelser om drift og vedlikehold som ivaretar tilfredsstillende sikkerhet,
 3. c.
  krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 4. d.
  beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 5. e.
  beredskapsplan og beredskapsøvelser,
 6. f.
  rutiner for oppfølging av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse, jernbanehendelse og avvik fra jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken, hendelsen eller avviket, undersøkelse av årsak og fastsettelse av tiltak for å hindre gjentagelse og
 7. g.
  årlig oppsummering av foregående års sikkerhetsarbeid,
 8. h.
  bestemmelser som sikrer at de medisinske, psykologiske og helsemessige kravene i kapittel 7 oppfylles.

Bokstav a:

Jernbanevirksomheten må identifisere og vurdere farene virksomheten til enhver tid innebærer eller kan forventes å bli eksponert for og risikoen må håndteres på en slik måte at den ligger på et akseptabelt nivå. Det er virksomhetene som fastsetter hva som er å anse som et akseptabelt nivå.

Sidesporforskriften omtaler ikke spesifikt bruken av barrierer. Det er imidlertid krav om at virksomheten må etablere tilstrekkelige tiltak for å forhindre at ulykker inntreffer. Dersom en ulykke likevel inntreffer skal det være planlagt hvilke tiltak som skal iverksettes for å begrense omfanget av hendelsen.

Bokstav c:

Jernbanevirksomhetene må sørge for tilstrekkelig kompetanse internt i virksomheten til å håndtere den risiko virksomheten innebærer, herunder kompetanse til å vurdere sikkerhetsmessige risikoer, utforme nødvendige prosedyrer, etablere nødvendige tiltak og fastsette krav til eventuelt innkjøp av leveranser.

Jernbanevirksomheten må også påse at personell hos leverandører som gjennomfører arbeidsoppgaver som kan ha betydning for sikkerheten har nødvendig kompetanse til å gjennomføre arbeidsoppgavene slik jernbanevirksomheten beslutter.

Bokstav d:

Jernbanevirksomheten må sørge for at alt personell som utfører oppgaver som kan ha betydning for sikkerheten kjenner omfanget av eget ansvar, hvilken myndighet man har og hvordan pålagte oppgaver skal gjennomføres.

Fordeling av ansvar og myndighet til personell hos leverandør må også forankres, for eksempel gjennom avtale med leverandøren.

Bokstav e:

Jernbanevirksomheten må ha beredskap for de nødssituasjoner som kan oppstå. Beredskapen skal være beskrevet i en egen beredskapsplan.

Beredskapsøvelser skal undersøke om beredskapsplanen er kjent i virksomheten og virker hensiktsmessig, og gi personellet erfaring med å opptre i beredskapssituasjoner. Jernbanevirksomheten må vurdere hvor hyppige beredskapsøvelser som er tilstrekkelig for å sikre at beredskapen virker etter hensikten.

Bokstav f:

Jernbanevirksomheten plikter å varsle og rapportere jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser i henhold til varslings- og rapporteringsforskriften, som er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Jernbanevirksomheten må ha interne bestemmelser for håndteringen av hendelsene fra første rapportering til gjennomføring av forebyggende tiltak.

Bokstav g:

Virksomheten må gjøre opp status over sikkerhetsarbeidet ved å evaluere og beslutte tiltak der det er nødvendig. Oppsummeringen bør, der det er relevant for den enkelte virksomheten, omfatte beskrivelse av ulykker og hendelser, de besluttede tiltakene og om gjennomførte tiltak har ført til den forventede forbedring. Nye eller endrede risikoer bør beskrives.

Det bør også gjøres en oppsummering av om bestemmelsene for drift og vedlikehold fortsatt er dekkende eller om de trenger oppdatering. Såfremt det er interne bestemmelser eller eksterne krav som virksomheten ikke oppfyller bør den årlige oppsummering angi status for jobben med å rette disse avvikene.

Resultater av eventuelle interne eller eksterne sikkerhetskontroller, inspeksjoner eller revisjoner kan beskrives i oppsummeringen. Det er viktig at virksomheten tar stilling til om sikkerhetsaktivitetene samlet sett er tilfredsstillende eller om det må igangsettes nye tiltak.

Bokstav h:

Bestemmelsene bør som et minimum omfatte følgende:

 • hvor i organisasjonen ansvaret for at helseundersøkelser gjennomføres er plassert
 • hvem som benyttes til å utføre helseundersøkelser
 • rutiner for å følge opp helseundersøkelse

Virksomheten kan utarbeide skjema og/eller attest til bruk ved helseundersøkelse.