§ 3. Definisjoner

§ 3. Definisjoner

I forskriften her forstås med:
 1. a.
  alvorlig jernbanehendelse: en uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha ført til en jernbaneulykke,
 2. b.
  godsbane: jernbanevirksomhet på privateid infrastruktur som brukes bare av eierne til egen godstransport,
 3. c.
  infrastruktur: trasé, over- og underbygning, strømforsyningsanlegg, signalanlegg og kommunikasjonssystem,
 4. d.
  jernbanehendelse: enhver annen hendelse enn en jernbaneulykke, som har sammenheng med jernbanedriften, og som innvirker på sikkerheten,
 5. e.
  jernbaneulykke: en uønsket eller utilsiktet plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som har skadelige følger, herunder som medfører at noen dør eller blir alvorlig skadet, som medfører betydelig skade på jernbanemateriell, på infrastruktur, på eiendom utenfor jernbanen eller på miljø, og alle andre lignende ulykker,
 6. f.
  jernbanevirksomhet: drift av infrastruktur, trafikkstyring og/eller trafikkvirksomhet eller den som driver infrastruktur, trafikkstyring og/eller trafikkvirksomhet,
 7. g.
  kjøretøy: et kjøretøy som kjører på egne hjul på jernbane med eller uten egen trekkraft,
 8. h.
  sidespor: spor som ikke brukes til kjøring av tog, men til hensetting, opp- og avlasting av vogner m.m., herunder terminalspor og havnespor,
 9. i.
  sikkerhetsstyring: systematiske tiltak en organisasjon iverksetter for å oppnå, opprettholde og videreutvikle sikkerhetsnivå i overensstemmelse med fastlagte mål,
 10. j.
  sikkerhetsstyringssystem: organisasjon og systemer opprettet av en jernbanevirksomhet med henblikk på sikker forvaltning av deres virksomhet,
 11. k.
  skift: kjøretøy som flyttes under skifting,
 12. l.
  skifting: flytting av kjøretøy som ikke er tog,
 13. m.
  tog: trekkraftkjøretøy med eller uten vogner som skal framføres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed,
 14. n.
  trafikkstyring: togledelse og andre funksjoner som koordinerer og ivaretar sikkerheten for togframføringen.