§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn ivaretar Norges forpliktelser i henhold til denne forskriften i henhold til forordningen artikkel 5.