§ 9. Unntak

§ 9. Unntak

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det.