§ 4. Prøving

§ 4. Prøving

Den som driver jernbanevirksomhet skal foreta vurderinger av den som gjennomgår opplæring som viser at målet for opplæringen er nådd.
Det skal avholdes skriftlig prøve for kunnskapsmål samt praktisk prøve for ferdighetsmål som må være gjennomført og bestått for at opplæringen skal anses godkjent.
Prøver kan avholdes muntlig dersom lese- og skriveferdigheter ikke er avgjørende for de aktuelle arbeidsoppgavene.

Her menes vurdering av den enkelte underveis og ved avslutning av opplæringen.

Det må framgå hvordan eksaminasjon gjennomføres i de enkelte etapper/moduler, og krav til sensorer. Det bør også framgå hvordan personellet testes i å håndtere avvikssituasjoner, som for eksempel feil og mangler i infrastruktur og på kjøretøy. Hver enkelt etappe/ modul i opplæringen bør avsluttes med en prøve som viser om målene er nådd.

Dersom prøven ikke er bestått, må en ny prøve ikke kun inneholde kontroll av det som foranlediget at den første prøven ikke ble bestått.