§ 1. Virkeområde

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder den som driver jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m.
Kravene i forskriften omfatter personell som utfører følgende arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten:
 1. a.
  utfører trafikkstyring,
 2. b.
  framfører rullende materiell,
 3. c.
  utfører eller leder skifting,
 4. d.
  utfører trafikksikkerhetsoppgaver om bord i tog, herunder beredskapsoppgaver,
 5. e.
  har sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor,
 6. f.
  bedømmer den trafikksikkerhetsmessige tilstanden til rullende materiell i operativ drift og kjørevei i forhold til tekniske funksjoner.
Forskriften her gjelder ikke førere på det nasjonale jernbanenettet som har førerbevis etter forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften).

Første ledd:

Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter som har lisens/sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning i medhold av forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) eller tillatelse i medhold av forskrift 10. desember 2010 nr. 1569 om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften).

Forskriften retter seg mot den enkelte jernbanevirksomhet som pliktsubjekt. Forskriften inneholder minimumskrav til opplæring i jernbanevirksomhet. Det er derfor opp til den enkelte jernbanevirksomhet om det skal stilles strengere krav til personellets opplæring enn det som fremgår av denne forskriften, eller om det skal stilles krav til personell som utfører andre arbeidsoppgaver enn de forskriften omfatter.

Annet ledd:

Forskriften omfatter både ansatte og innleid personell som utfører de nevnte arbeidsoppgaver. Det er opp til den enkelte virksomhet å identifisere hvilke funksjoner som utfører de forskjellige oppgavene. Forskriften omfatter ikke administrativt personell.

Annet ledd bokstav a:

Dette omfatter den som utfører styring og overvåking av all trafikk på sporet, herunder arbeid i og ved sporet, gjennom tekniske systemer og/eller manuelle rutiner. Togleder og togekspeditør vil omfattes her.

Annet ledd bokstav b:

Dette omfatter alle førere av rullende materiell, også via fjernkontroll. Lokomotivfører, vognfører og fører av skinnetraktor vil omfattes her. Den som bistår fører omfattes også dersom bistanden er vesentlig for framføringen, for eksempel ved utkikk i kjøreretningen. Flytting av (skinnegående) arbeidsmaskin i arbeid under svært lav hastighet anses i utgangspunktet ikke som framføring.

Bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for førere på det nasjonale jernbanenettet som omfattes av § 1 tredje ledd.

Annet ledd bokstav c:

Sporskifter, skifter, signalgiver og skifteleder vil omfattes her.

Annet ledd bokstav d:

Dette omfatter personell som ombord i tog utveksler sikkerhetsmessig viktig informasjon med trafikkledelse eller fører av tog, samt gjennom signaler kommuniserer med fører i forbindelse med på- og avstigning. I tillegg omfattes personell som utfører beredskapsoppgaver ombord i tog. Ombordansvarlig, servicemedarbeider og brann/beredskapsvakt vil omfattes her i den grad de utfører oppgaver som nevnt.

Annet ledd bokstav e:

Dette omfatter den som på operativt nivå sikrer at arbeid og aktivitet i og ved spor ikke forårsaker konflikt av sikkerhetsmessig betydning mellom arbeid/arbeidsmaskiner og den ordinære trafikken. Arbeidsoppgaven innebærer som regel å kommunisere med trafikkledelsen om aktivitetenes samspill med den ordinære trafikken. Sikkerhetsmann og sikkerhetsvakt vil omfattes her.

Annet ledd bokstav f:

Dette omfatter for eksempel den som utfører driftsprøving, visitasjoner, bremseprøving, kontroll av last m.m. Personell som kun utfører vedlikehold i et verkstedmiljø omfattes ikke, selv om arbeidsoppgavene kan inneholde et visst innslag av vurderinger. Dersom det derimot er arbeidsoppgaver som hovedsakelig består av trafikksikkerhetsmessige vurderinger, omfattes disse selv om de utføres innenfor en vedlikeholdsvirksomhet.

Tredje ledd:

Forskriften gjelder ikke for førere på det nasjonale jernbanenettet som har førerbevis etter forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften). Disse førerne skal ha opplæring i tråd med førerforskriftens bestemmelser.