§ 3-3. Prosedyrer m.m.

§ 3-3. Prosedyrer m.m.

Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten.
Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre overholdelse av gjeldende, nye og endrede tekniske og operasjonelle standarder og andre krav fastsatt i:
  1. a.
    jernbanelovgivningen,
  2. b.
    andre relevante regler og
  3. c.
    enkeltvedtak truffet av myndighetene.

Med prosedyrer menes her fremgangsmåte for hvordan arbeidet skal utføres.

Med bestemmelser menes her de utfyllende krav jernbanevirksomheten anser som nødvendig å utarbeide for å oppfylle kravene i jernbanelovgivningen.