Til startsiden

Kapittel 15. Avsluttende bestemmelser

§ 15-1. Unntak

§ 15-1. Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det.

Etter denne bestemmelsen kan Statens jernbanetilsyn «gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det».

Det er ikke enkelt å få unntak fra krav i forskriften, da det krever «særlige grunner». Ved avgjørelsen av en søknad om unntak vil det legges vekt på at søker har foretatt en risikoanalyse av den alternative løsningen som velges, og at løsningen er innenfor virksomhetens akseptkriterier, se kapittel 4 i forskriften.

§ 15-2. Ikrafttredelse

§ 15-2. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. desember 2006 nr. 1356 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor m.m. (kravforskriften).