§ 14-7. Allmenne krav

§ 14-7. Allmenne krav

Det skal foreligge fysisk og psykisk skikkethet til å utføre arbeidsoppgavene på en slik måte at det ikke innebærer en fare for trafikksikkerheten.
Det skal ikke foreligge sykdom, helseplager eller andre forhold som kan føre til:
 1. a.
  plutselig bevisstløshet,
 2. b.
  nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjon,
 3. c.
  plutselig arbeidsudyktighet,
 4. d.
  nedsatt balanse- eller koordineringsevne,
 5. e.
  betydelig begrenset bevegelsesevne.

Bestemmelsen henspiller på sykdommer som innebærer en fare for trafikksikkerheten.