§ 13-6. Krav til kompetanse i forhold til beredskap og nødsituasjoner

§ 13-6. Krav til kompetanse i forhold til beredskap og nødsituasjoner

Førere skal kunne håndtere nødsituasjoner, herunder nødprosedyrer og evakuering.

Førernes kompetanse må være tilstrekkelig til at de kan utføre sine oppgaver i nødssituasjoner og foreta evakuering på en trygg måte.