Til startsiden

Kapittel VIII. Avsluttende bestemmelser

§ 27. Straff

§ 27. Straff

Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 6, 7, 8, 12 første ledd, 14, 17, 23, 25 og 26 i loven, straffes med bøter dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebestemmelse.

§ 28. Endringer i andre lover

§ 28. Endringer i andre lover

I lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) gjøres følgende endringer: - - -

§ 29. Ikrafttredelse

§ 29. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

§ 30. Overgangsordning

§ 30. Overgangsordning