§ 21. Unntatt dokumentoffentlighet for utkast til undersøkelsesrapport

§ 21. Unntatt dokumentoffentlighet for utkast til undersøkelsesrapport

Undersøkelsesmyndighetens utkast til rapport er ikke offentlig.