§ 8. Rapportering av opplysninger

§ 8. Rapportering av opplysninger

Den som driver jernbanevirksomhet plikter å rapportere opplysninger om jernbaneulykker og jernbanehendelser til undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten.
Departementet kan i forskrifter bestemme at også følgende personer skal ha en særskilt rapporteringsplikt etter første ledd:
 1. a.
  den som utfører trafikkstyring,
 2. b.
  den som fremfører rullende materiell,
 3. c.
  den som utfører eller leder skifting på eller ved stasjon eller innen et sidespors område,
 4. d.
  den som utfører trafikksikkerhetsoppgaver om bord i tog, herunder beredskapsoppgaver,
 5. e.
  den som har sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor,
 6. f.
  den som utfører vedlikehold av rullende materiell eller kjørevei, og andre som har befatning med jernbanevirksomhet, herunder produsent av jernbanemateriell.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rapporteringsplikten etter første og annet ledd, herunder hvilke opplysninger som skal rapporteres, hvilke myndigheter det skal rapporteres til og måten det skal skje på.