§ 7. Varslingsplikt av alvorlige jernbanehendelser

§ 7. Varslingsplikt av alvorlige jernbanehendelser

Inntreffer det en alvorlig jernbanehendelse, skal den som driver jernbanevirksomhet straks varsle undersøkelsesmyndigheten om hendelsen. Undersøkelsesmyndigheten varsler tilsynsmyndigheten.
Departementet kan i forskrifter bestemme at også følgende personer skal ha en særskilt varslingsplikt etter første ledd:
 1. a.
  den som utfører trafikkstyring,
 2. b.
  den som fremfører rullende materiell,
 3. c.
  den som utfører eller leder skifting på eller ved stasjon eller innen et sidespors område,
 4. d.
  den som utfører trafikksikkerhetsoppgaver om bord i tog, herunder beredskapsoppgaver,
 5. e.
  den som har sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor, og
 6. f.
  den som utfører vedlikehold av rullende materiell eller kjørevei.
Departementet kan gi nærmere forskrifter om varslingsplikt og videreformidling av varsel etter denne paragrafen.