Kapittel VI. Avsluttende bestemmelser

§ 23.Andre oppgaver

§ 23.Andre oppgaver

Departementet kan etter samråd med undersøkelsesmyndigheten, gi undersøkelsesmyndigheten spesielle oppgaver som har jernbanesikkerhetsmessig målsetting.

§ 24.Ikrafttredelse mv.

§ 24.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft 30. april 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 29. januar 2002 nr. 122 om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.