§ 22. Saksbehandlingsregler

§ 22. Saksbehandlingsregler

Forvaltningslovens regler, herunder habilitetsreglene i kapittel II, gjelder for undersøkelsesmyndighetens virksomhet, i den grad det ikke er gjort unntak i jernbaneundersøkelsesloven.