§ 21. Utveksling av fagkunnskap mv.

§ 21. Utveksling av fagkunnskap mv.

Undersøkelsesmyndigheten skal aktivt utveksle synspunkter og erfaringer med tilsvarende undersøkelsesmyndigheter i andre EØS-stater med henblikk på å utarbeide felles undersøkelsesmetoder og felles prinsipper for oppfølging av sikkerhetstilrådinger og med henblikk på å tilpasse seg den tekniske og vitenskapelige utviklingen.