§ 20. Bruk av eksperter og annen fagkunnskap

§ 20. Bruk av eksperter og annen fagkunnskap

Undersøkelsesmyndigheten kan i forbindelse med undersøkelser anmode om opplysninger og bistand fra andre offentlige myndigheter, samt benytte nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med utredningen av den enkelte sak.
Undersøkelsesmyndigheten kan også anmode undersøkelsesmyndigheter fra andre EØS-stater eller byrået om bistand med fagkunnskap eller med gjennomføringen av tekniske undersøkelser, analyser og vurderinger.