§ 19. Gjennomføring av undersøkelser i EØS-området - bistand mv.

§ 19. Gjennomføring av undersøkelser i EØS-området - bistand mv.

Dersom det ikke er mulig å fastslå hvilken EØS-stat en jernbaneulykke eller en alvorlig jernbanehendelse er oppstått i, eller dersom den inntraff på eller nær grensen mellom Norge og Sverige, avgjør de aktuelle undersøkelsesmyndigheter sammen hvem av dem som skal gjennomføre undersøkelsen, eller de kan beslutte å gjennomføre den i fellesskap. I det første tilfellet skal den andre undersøkelsesmyndigheten få mulighet til å delta i undersøkelsen og få tilgang til alle resultatene av denne.
Når et jernbaneforetak som er etablert og lisensiert, eller når et kjøretøy som er registrert eller vedlikeholdes, i en annen EØS-stat er involvert i en jernbaneulykke eller alvorlig jernbanehendelse i Norge, skal undersøkelsesmyndigheten fra den aktuelle EØS-staten inviteres til å delta i undersøkelsen.
Undersøkelsesorganer fra inviterte EØS-stater skal gis slik myndighet som er nødvendig for at de skal kunne bistå en annen EØS-stats undersøkelsesorgan ved innsamlingen av bevis til når de blir bedt om det, samt gis tilgang til de opplysningene og bevisene som er nødvendig for at de kan delta effektivt i undersøkelsen, med behørig respekt for den nasjonale lovgivningen som vedrører rettergangen.
Undersøkelsesmyndigheten kan gjennomføre undersøkelser i samarbeid med tilsvarende myndigheter i andre EØS-stater, også i andre tilfeller enn de som er nevnt i første og annet ledd.
Når undersøkelsesmyndigheten er ansvarlig for undersøkelsen, skal den sørge for at de nødvendige midler stilles til rådighet, herunder den driftsmessige og tekniske sakkunnskap som er nødvendig for gjennomføringen av undersøkelsen.