§ 17. Årlige rapporter

§ 17. Årlige rapporter

Undersøkelsesmyndighetene skal hvert år innen 30. september offentliggjøre en rapport som redegjør for de undersøkelser som er gjennomført året før, inkludert sikkerhetstilrådinger og tiltak som er truffet i samsvar med tidligere sikkerhetstilrådinger.