§ 13. Sikkerhetstilrådinger

§ 13. Sikkerhetstilrådinger

En sikkerhetstilrådning utarbeidet av undersøkelsesmyndigheten skal ikke i noe tilfelle utgjøre en formodning om skyld eller ansvar for en jernbaneulykke eller alvorlig jernbanehendelse.
Sikkerhetstilrådinger skal rettes til tilsynsmyndigheten og, dersom det er nødvendig på grunn av tilrådingens art, til byrået, til andre organer eller myndigheter i Norge eller til andre EØS-stater.