Til startsiden

Kapittel IV. Rapporter

§ 12. Undersøkelsesrapport

§ 12. Undersøkelsesrapport

Når undersøkelsesmyndigheten har undersøkt en jernbaneulykke eller alvorlig jernbanehendelse, skal den utarbeide en rapport som redegjør for hendelsesforløpet og inneholder undersøkelsesmyndighetens uttalelse om årsaksforholdene. Rapporten skal opplyse om formålet med undersøkelsen, jf. § 5, og inneholde så langt det er formålstjenelig sikkerhetstilrådinger i henhold til jernbaneundersøkelsesloven § 19 første ledd.
Rapporten skal ha en hensiktsmessig form i forhold til jernbaneulykken eller jernbanehendelsens art og alvorlighetsgrad, og for betydningen av resultatene av undersøkelsen. Forordning (EU) 2020/572 av 24. april 2020 om rapporteringsstrukturen som skal følges for undersøkelsesrapporter om jernbaneulykker og -hendelser gjelder som forskrift med de tilpasninger som fremgår av EØS-avtalen vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Rapporten skal ikke inneholde referanser til enkeltpersoners navn eller adresse.
Byrået og berørte nevnt i jernbaneundersøkelsesloven § 16 skal gis anledning til å fremlegge relevant teknisk informasjon med sikte på å forbedre kvaliteten på undersøkelsesrapporten.

§ 13. Sikkerhetstilrådinger

§ 13. Sikkerhetstilrådinger

En sikkerhetstilrådning utarbeidet av undersøkelsesmyndigheten skal ikke i noe tilfelle utgjøre en formodning om skyld eller ansvar for en jernbaneulykke eller alvorlig jernbanehendelse.
Sikkerhetstilrådinger skal rettes til tilsynsmyndigheten og, dersom det er nødvendig på grunn av tilrådingens art, til byrået, til andre organer eller myndigheter i Norge eller til andre EØS-stater.

§ 14. Behandling av utkast til undersøkelsesrapport som er unntatt fra offentlighet

§ 14. Behandling av utkast til undersøkelsesrapport som er unntatt fra offentlighet

Før undersøkelsesmyndigheten sluttbehandler rapporten, skal et utkast til rapport forelegges for de berørte nevnt i jernbaneundersøkelsesloven § 16 første ledd med en rimelig frist til å gi uttalelse, med mindre særlige forhold tilsier at dette ikke gjøres. Videre skal tilsynsmyndigheten forelegges utkastet til rapport, med rimelig frist til å uttale seg. Retten etter første punktum gjelder bare de delene av utkastet til rapport som vedkommende på grunn av sin tilknytning til saken eller undersøkelsen har særlige forutsetninger for å uttale seg om.
Undersøkelsesmyndighetens utkast til rapport er ikke offentlig, jf. jernbaneundersøkelsesloven § 21.

§ 15. Offentliggjøring av rapport

§ 15. Offentliggjøring av rapport

Undersøkelsesmyndigheten skal offentliggjøre den endelige rapporten så raskt som mulig og vanligvis ikke senere enn 12 måneder etter at jernbaneulykken eller den alvorlige jernbanehendelsen fant sted. Rapporten, med eventuelle sikkerhetstilrådinger, skal oversendes berørte parter, herunder berørte parter og organer i andre EØS-stater.
Dersom rapporten ikke er ferdig innen 12 måneder, skal undersøkelsesmyndigheten som minimum på hver årsdag for ulykken avgi en foreløpig rapport som angir utviklingen av undersøkelsen og de sikkerhetsspørsmål som er aktuelle i forbindelse med saken. Undersøkelsesmyndigheten avgjør selv i hvilken form den ønsker å avgi en slik foreløpig rapport, og hvordan den skal publiseres.

§ 16. Oppfølging av rapporter og sikkerhetstilrådinger

§ 16. Oppfølging av rapporter og sikkerhetstilrådinger

Undersøkelsesmyndigheten sender rapportene til departementet, som treffer de nødvendige tiltak for å sikre at det tas behørig hensyn til sikkerhetstilrådingene.
Tilsynsmyndigheten skal vurdere rapportene med tanke på å identifisere og iverksette tiltak som kan bedre jernbanesikkerheten. Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om oppfølging av sikkerhetstilrådingene til den som driver jernbanevirksomhet etter jernbaneloven.
Byrået, tilsynsmyndigheten og andre myndigheter eller organer eller eventuelt andre EØS-stater som sikkerhetstilrådingene er rettet til, skal minst to ganger i året gi tilbakemelding til undersøkelsesmyndigheten om vedtatte og planlagte tiltak som følge av tilrådingene. Departementet kan gi tilsynsmyndigheten i oppgave å koordinere slike tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene sendes via departementet som sender disse til undersøkelsesmyndigheten.

§ 17. Årlige rapporter

§ 17. Årlige rapporter

Undersøkelsesmyndighetene skal hvert år innen 30. september offentliggjøre en rapport som redegjør for de undersøkelser som er gjennomført året før, inkludert sikkerhetstilrådinger og tiltak som er truffet i samsvar med tidligere sikkerhetstilrådinger.

§ 18. Oversendelse av rapporter til byrået

§ 18. Oversendelse av rapporter til byrået

Undersøkelsesmyndigheten skal sende byrået en kopi av den endelige rapporten nevnt i § 15 og av den årlige rapporten nevnt i § 17.