§ 10. Varsling til tilsynsmyndigheten

§ 10. Varsling til tilsynsmyndigheten

Undersøkelsesmyndigheten varsler tilsynsmyndigheten når den igangsetter undersøkelse av jernbaneulykker eller alvorlige jernbanehendelser.