§ 9. Rettigheter for dem saken angår

§ 9. Rettigheter for dem saken angår

Undersøkelsesmyndigheten fastsetter nærmere hvordan underretning om undersøkelse etter jernbaneundersøkelsesloven § 16 skal gjennomføres. Berørte nevnt i jernbaneundersøkelsesloven § 16 skal gjøres kjent med sine rettigheter og at de kan anmode om å få utkast til rapport til uttalelse i henhold til jernbaneundersøkelsesloven § 20.