§ 6. Undersøkelsesplikt og undersøkelsens omfang

§ 6. Undersøkelsesplikt og undersøkelsens omfang

Undersøkelsesmyndigheten skal undersøke jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.
Undersøkelsesmyndigheten fastsetter selv omfanget av undersøkelsene og framgangsmåten som skal følges ved gjennomføringen av slike undersøkelser. Ved vurderingen skal det bl.a. tas hensyn til prinsippene og målene som er gitt i jernbaneundersøkelsesloven og i denne forskrift, og hvilken lærdom undersøkelsen forventes å gi med tanke på å forbedre sikkerheten.
I beslutningen om det skal gjennomføres en fullstendig undersøkelse skal undersøkelsesmyndigheten bl.a. ta hensyn til:
 1. a.
  hvor alvorlig jernbaneulykken eller jernbanehendelsen er,
 2. b.
  om jernbaneulykken eller jernbanehendelsen inngår i en serie av ulykker eller hendelser av betydning for jernbanesystemet som helhet,
 3. c.
  jernbaneulykkens eller jernbanehendelsens innvirkning på jernbanesikkerheten i EØS-området,
 4. d.
  anmodninger fra infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak, øvrige jernbanevirksomheter, samt tilsyns- og sikkerhetsmyndigheter eller EØS-stater.