§ 4. Begrepet jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

§ 4. Begrepet jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

I begrepet jernbaneulykke etter jernbaneundersøkelsesloven § 5 inngår definisjonene i direktiv 2004/49/EF artikkel 3 bokstavene k og l.
I begrepet alvorlig jernbanehendelse etter jernbaneundersøkelsesloven § 5 inngår også tekniske feil i de strukturelle delsystemene eller i samtrafikkomponenter i de transeuropeiske jernbanesystemene for høyhastighetstog og konvensjonelle tog.