Til startsiden

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1. Virkeområde

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser med jernbane som omfattes av jernbaneloven.
Kabelbane anses ikke som jernbane etter jernbaneundersøkelsesloven.

§ 2. Myndighetene

§ 2. Myndighetene

Følgende instanser er tillagt myndighet/oppgaver i henhold til denne forskriften:
 1. a.
  Statens havarikommisjon er undersøkelsesmyndighet.
 2. b.
  Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndigheten.
 3. c.
  Samferdselsdepartementet er departementet.

§ 3. Definisjoner

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:
 1. a.
  Undersøkelse: Framgangsmåte etter en jernbaneulykke eller alvorlig jernbanehendelse med henblikk på å forebygge slike ulykker eller hendelser, og som omfatter innsamling og analyse av opplysninger, utarbeidelse av konklusjoner, herunder bestemmelse av årsaker, samt formulering av eventuelle sikkerhetstilrådinger.
 2. b.
  Årsaker: Handlinger, unnlatelser, hendelser eller omstendigheter, eller en kombinasjon av disse, som fører til jernbaneulykken eller jernbanehendelsen.
 3. c.
  Byrået: Den europeiske unions jernbanebyrå.

§ 4. Begrepet jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

§ 4. Begrepet jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

I begrepet jernbaneulykke etter jernbaneundersøkelsesloven § 5 inngår definisjonene i direktiv 2004/49/EF artikkel 3 bokstavene k og l.
I begrepet alvorlig jernbanehendelse etter jernbaneundersøkelsesloven § 5 inngår også tekniske feil i de strukturelle delsystemene eller i samtrafikkomponenter i de transeuropeiske jernbanesystemene for høyhastighetstog og konvensjonelle tog.

§ 5. Undersøkelsesmyndighetens oppgave og formål

§ 5. Undersøkelsesmyndighetens oppgave og formål

Undersøkelsesmyndighetens oppgave er å undersøke jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser, med formål å forbedre jernbanesikkerheten og forebygge jernbaneulykker.

§ 6. Undersøkelsesplikt og undersøkelsens omfang

§ 6. Undersøkelsesplikt og undersøkelsens omfang

Undersøkelsesmyndigheten skal undersøke jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.
Undersøkelsesmyndigheten fastsetter selv omfanget av undersøkelsene og framgangsmåten som skal følges ved gjennomføringen av slike undersøkelser. Ved vurderingen skal det bl.a. tas hensyn til prinsippene og målene som er gitt i jernbaneundersøkelsesloven og i denne forskrift, og hvilken lærdom undersøkelsen forventes å gi med tanke på å forbedre sikkerheten.
I beslutningen om det skal gjennomføres en fullstendig undersøkelse skal undersøkelsesmyndigheten bl.a. ta hensyn til:
 1. a.
  hvor alvorlig jernbaneulykken eller jernbanehendelsen er,
 2. b.
  om jernbaneulykken eller jernbanehendelsen inngår i en serie av ulykker eller hendelser av betydning for jernbanesystemet som helhet,
 3. c.
  jernbaneulykkens eller jernbanehendelsens innvirkning på jernbanesikkerheten i EØS-området,
 4. d.
  anmodninger fra infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak, øvrige jernbanevirksomheter, samt tilsyns- og sikkerhetsmyndigheter eller EØS-stater.