§ 4. Håndheving

§ 4. Håndheving

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med og håndhever denne forskriften, jf. forordning (EU) 2021/782 artikkel 31 nr. 1, artikkel 32 og artikkel 33.