§ 2. Virkeområde mv.

§ 2. Virkeområde mv.

Forskriften gjelder for jernbanereiser og jernbanetjenester som utøves på jernbanenettet av jernbaneforetak med lisens etter jernbaneforskriften kapittel 12.
Forskriften er ikke til hinder for at jernbaneforetak kan tilby passasjerer kontraktsmessige vilkår som er mer gunstige enn de som er fastsatt i denne forskriften.